11 May 2015

NERP – Programi kombëtar për reforma ekonomike

Gjëja e parë e rëndësishme të ceket për NERP-in është se ai nuk është i stërmbushur me zhargon. Përkundrazi, ky është një dokument i qartë dhe i kuptueshëm në tërësi.

Krejt ajo qartësi e ekspozon gjënë e dytë të rëndësishme që përmban dokumenti: pasqyrën jashtëzakonisht të errët ekonomike e Kosovës.

Vitin e kaluar, Komisioni Evropian (KE) kërkoi nga të gjitha qeveritë e Ballkanit Perendimor të prodhojnë nga një NERP në vit. (Shih këtu – vetëm në gjuhën angleze). NERP-i i Kosovës (2015) ka 129 faqe – që do të thotë se është dokument i gjatë që për fat të keq rrallëkush do ta lexojë deri në fund. Themi “për fat të keq” sepse NERP përmban detaje shokuese për ekonominë e Kosovës që do të përbënte një bazë të mirë për debat serioz për të ardhmën ekonomike të Kosovës.

Në të njejtën kohë, NERP-i dështon ta përmend një çështje kryesore që përfshihet në analizë po që nuk përmendet: migrimin – ngaqë migrimi vazhdon të mbetet çështje tabu për politik-bërësit.

Por, t’ia nisim nga fillimi. Fjalia e parë:

“Kosova është ndër vendet e vetme në Evropen Jug Lindore që ka patur rritje të vazhdueshme ekonomike çdo vit në periudhën prej shpërthimit të krizës financiare globale në 2008.”

Kjo fjali nuk është gabim por krijon përshtypje të rrejshme për atë se çka po ndodhë në ekonominë e Kosovës, siç tregon edhe vetë analiza e NERP-it e përfshirë në faqën përmbledhëse të dokumentit:

“Kapacitetet prodhuese të Kosovës mbesin të pa shfrytëzuara dhe ka pak konkurueshmëri në sektorin industrial në tregjet rajonale dhe Evropiane, që rezulton në pak eksport nga Kosova.”

“Prej 2007, trendet investimeve të huaja kanë qenë të ndryshueshme por me tendencë negative…përbërja sektoriale e investimeve ka lëvizur drejt patundshmërisë dhe ndërtimtarisë mes 2009 dhe 2013.”

Problemi i Kosovës në gjashtë shifra

NERP-i i Kosovës 2015 përmban shumë shifra por këtu po i prezantojmë gjashtë më të rëndësishmet që do të ju tregojnë (gati) gjithçka që duhet të dini për ekonominë e Kosovës.

(1)

            305 million Euro – vlera totale e eksporteve nga Kosova në vitin 2013

Kjo shifër është jashtzakonisht e ulët. Për krahasim: Estonia exportoi në vlerë prej 12.3 miliardë Euro në vitin 2013. Estonia është më e vogël se Kosova sa i përket numrit të banorëve.[1] Gjithashtu shqetësues është fakti që dy të tretat e eksporteve ishin “metale dhe minerale bazë”.  Kjo do të thotë që vetëm rreth 100 milion Euro eksporte janë produkte të procesuara (ushqim, perime, plastikë) që krijojnë vlerë të shtuar. Pra Kosova nxjerrë minerale prej tokës dhe i shet – por prodhon krejt pak gjëra.

(2)

            2.3 miliardë Euro – vlera totale e produkteve të importuara në Kosovë në vitin 2013

Kjo shumë eshtë shumë e lartë krahasuar me eksportet. Shtrohet pyetja, si financohet diferenca? Nga vijnë këto 2.3 miliardë Euro për të importuar produkte? Supozimi është që këto para vijnë nga jashtë.

(3)

Vlera e importeve lidhet ngusht me një shifër tjetër:

1.3 miliardë Euro – janë të hyrat totale të qeverisë së Kosovës në vitin 2014 dhe 871 milion nga kjo shumë vijnë nga doganat.

Kjo do të thotë që shteti – dhe 70 për qind e buxhetit – varet nga importet e taksuara në doganë (tatimet, akcizat, TVSH-ja).

Në mënyrë që të mirëmbahet vlera e tanishme e shpenzimeve publike, është e domosdoshme që importet të qëndrojnë së paku në nivelin e tanishëm. Nëse transferet nga jashtë do të zvogëloheshin, buxheti i Kosovës do të zvogëlohej gjithashtu. Kjo do të thotë që krejt struktura e financave publike mbetet e brishtë, edhe nëse buxheti balancohet çdo fund viti dhe deficit mbetet i ulët.

(4)

Kosova prodhon pak gjëra që mund të eksportohen – apo të shiten në vend – fakt që përkthehet në numra shumë të vegjël të të punësuarve:

220,000 njerëz janë regjistruar si të punësuar në vitin 2013.

Janë dy mënyra për të matur sa njerëz punojnë. E para duke parë se sa njerëz janë regjistruar si të punësuar – pra ata që paguajnë tatim apo janë të njohur për autoritetet publike. E dyta përmes Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) që definon punësimin si:

“Njerëzit e moshës 15-64 vjeç që gjatë javës kanë pasur ndonjë punë me pagesë, apo profit, apo të ardhura familjare monetare, apo kanë qenë përkohësisht jo në punë.” (AFP 2013, f. 7)

Kjo përfshin edhe këdo në familje që punon tokën, mjelë lopën apo mbikëqyrë kopshtin me perime, nëse këto produkte sjellin përfitime familjare, pa marrë parasysh nëse ato shiten për para të gatshme. Duke i përfshirë edhe këta “punëtor”, në vitin 2013 në Kosovë ka patur 338,000 të punësuar.

Këta dy numra na e mundësojnë vlerësimin e sektorit privat në Kosovë. Janë rreth 77,000 vende pune në sektorin publik, që do të thotë se 143,000 vende pune janë regjistruar në sektorin provat. Dhe sipas Anketës së Fuqisë punëtore, janë edhe 118,000 njerëz të “punësuar” pa qenë të regjistruar.

Këto shifra janë shumë të ulëta. Në kosovë jetojnë rreth 1.8 milion banorë, në 297,000 familje apo ekonomi familjare. Që do të thotë se mesatarisht në Kosovë është një i punësuar për familje, i/e cili/a duhet të përkrahë pesë persona tjerë (Kosova ka numrin më të madh të anëtarëve të familjës për shtëpi në Evropë: 6 anëtar).

(5)

E gjithë kjo shtron një pyetje kyçe zhvillimore: bizneset kosovare a do të mund të prodhojnë produkte konkuruese me të cilat do të marrin pjesë në tregjet e reja? A do të mund të konkurojnë me bizneset e suksesshme në BE, Ballkan apo Turqi. Që të jenë produktet kosovare të konkurueshme duhet të ketë investime, kryesisht në makineri të reja. Këto investime mund të jenë vendore apo të huaja. Dhe ja ku erdhëm te shifra e pestë:

241 milion Euro – investimet e huaja në Kosovë në vitin 2014

Kjo është shumë pak, dhe siç thuhet në NERP, investimet e huaja janë zvogëluar viteve të fundit.

(6)

Shifta e gjashtë na tregon se çfarë kushtesh kanë bizenset për t’u zhvilluar në Kosovë:

10 për qind – norma e interest për kredi në nëntpr 2014 (një vit më pare, 2013, ka qenë 12 për qind)

Kjo është shumë e lartë. Në Estoni (të dhënat nga Banka Qëndrore Evropiane) kreditë ndaj korporatave jo-financiare kanë qenë rreth 3 përqind në vitin 2014.

Çfarë na tregojnë këto gjashtë shifra për ekonominë e Kosovës?

 • Eksporti i mallrave është shumë i ulët; duke marrë parasysh trendin aktual të rënies së investimeve të huaja dhe normat e larta të interest për kredi për biznese në Kosovë, nuk ka shumë gjasë që kjo të ndryshojë në një të ardhme të afërt.
 • NERP projekton skenarin më të mirë të mundshëm në të cilin eksporti i mallrave do të rritej nga 305 milionë euro në 441 milionë euro në vitin 2017.
 • Ekonomia e Kosovës ka pasur shumë pak ndryshime strukturore që nga dekada e kaluar. Rritja e BPV që ka ndodhur është rezultat i shpenzimeve (konsumit) të ekonomive familjare të mundësuara kryesisht nga transferet nga jashtë vendit dhe rritjes së pagave të sektorit publik (kryesisht të financuar nga taksat doganore në mallra të importuara, të cilat poashtu kryesisht blihen me para të transferuara nga jashtë vendit).
 • Niveli i punësimit do të mbetet shumë i ulët në një të ardhme të afërt. Nëse krijohen vende të reja të punës në sektorin privat gjatë viteve në vijim, mund të pritet që disa bujq të largohen nga prodhimi jo-monetar e të kyqen në punësim të rregullt. Për të pasur rritje të dukshme të nivelit të punësimit dhe për të krijuar vende të reja të punës, Kosovës do t’i duhej një nivel i rritjes së investimeve dhe eksporteve që nuk mund të realizohet në vitet e ardhshme.
 • Kjo i bënë politikat publike në shumë fusha mjaft të ndërlikuara. Ta marrim çështjen e mungesës së aftësive profesionale. Për qfarë vende pune ka nevojë të përgatitet kjo gjeneratë e të rinjëve të Kosovës? Çfarë aftësi profesionale duhet të kenë? Nëse nuk ka industri ku ata do të mund të punësohen është vështirë të jepet përgjigja në këtë pyetje.

Gjithë kjo shfaqë edhe mangësinë kryesore të analizës së NERP: mungesën e analizës së migrimit aktual dhe në të ardhmen.

Përderisa fjala “remitancë” është përdorur disa here, “migrimi” nuk është përmendur askund në këtë tekst. Nuk ka diskutim të politikave – iniciativa të politikave të arsimit, politikave sociale, politikave të mardhënieve me jashtë – që do ta bënin të mundur migrimin e rregullt nga Kosova për në BE. Njëkohësisht, gjithçka që ka përshkurar NERP – deficitin e lartë tregtar, sektorin publik me 70 për qind financim nga taksat doganore, rritjen e BPV në vitet e fundit – është rezultat i drejtpërdrejtë i migrimit të para shumë viteve. Migrimi ka krijuar një burim të remitancave që mbajnë familjet kosovare – dhe sektorin publik – të gjallë sot. Këtë burim ka provuar ta ndërpresë BE që nga viti 1999, duke e bërë migrimin për punë gjithnjë më të vështirë.

Kjo ndërprerje është e rrezikshme, por jo e papritur.  Në programin aktual të qeverisë së Kosovës, “migrimi” diskutohet nën nën-kapitullin për “Diasporën“, vetëm si çështje e jashtme, jo si një e zhvillimit ekonomik.

“Promovimi i diasporës së Kosovës dhe realizimi i objektivave që dalin nga Strategjia për Diasporën dhe Mërgatën 2013-2018, e të cilat kanë të bëjnë me ruajtjen e identitetit kombëtar dhe kulturor të pjesëtarëve të diasporës, krijimin e kushteve për pjesëmarrjen e diasporës në jetën politike dhe sociale dhe përfaqësimin e tyre në institucionet vendimmarrëse të vendit, integrimin e tyre në vendet ku jetojnë, si dhe përfshirjen e diasporës në zhvillimin socioekonomik të vendit.”

Mirëpo, nuk është përmendur asnjë masë konkrete për ta sqaruar se çka nënkupton fjalia e fundit.

Mund të pritet rritja e presionit për kosovarët në vitet e ardhshme për të kërkuar punë dhe të ardhura gjetiu (në mënyrë të rregullt apo jo të rregullt). Përmasat e këtij presioni u janë bërë të qarta kohëve të fundit politikëbërësve në BE dhe Kosovë.

ESI propozon që BE-ja, në vend se ta refuzojë këtë lëvizje, duhet të provojë ta drejtojë atë në mënyrë që të pëfitojnë të dy anët. Migrimi jo i rregullt dhe ilegal duhet të ndalet, mirëpo duhet krijuar mundësi për migrim të rregullt pune. Kjo do të kërkonte angazhim të madh nga ana e autoriteteve kosovare në disa fusha të politikave, duke filluar me politikat e arsimit.

Paragrafi i parë i NERP i referohet “modelit mjaft specifik të zhvillimit të vendit”. Çka e bën këtë model specifik është fakti që nuk ka të bëjë aspak me zhvillimin e tanishëm në Kosovë por jashtë Kosove. Kosova ka përjetuar rritje:

“bazuar në dërgesa (remitanca) stabile dhe fluks të investimeve të huaja nga diaspora që rrisin mjaft kërkesën e brendshme nëpërmjet konsumit familjar dhe investimeve të kanalizuara kryesisht në sektorin e patregtueshëm, të tilla si pasuri të patundshme dhe shërbime.”

Kjo rritje është e bazuar në ata që punojnë dhe marrin paga në Gjermani, Zvicër apo Austri, të cilët kanë lidhje me familjarët e tyre në Kosovë.

NERP iu referohet rreziqeve:

“Modeli ekzistues i rritjes ekonomike të vendit në bazë të transfereve të mëdha financiare ndërlidhet me rreziqe të mëdha. Në kuptim afatshkurtër, faktor kryesor i rrezikut do të ishte rënia e papritur e këtyre transfereve – e shkaktuar nga zhvillimet e pafavorshme ekonomike në vendet me diasporë më të madhe të Kosovës – dhe pasojat negative në raport me rritjen, financat publike dhe stabilitetin e jashtëm dhe të sektorit financiar.”

Por pastaj ndalet, dhe nuk vazhdon tutje të diskutojë rolin e politikave të BE të cilat mundohen të ndalin migrimin e mëtejm. Përderisa, migrimi, i vetëm, nuk përbën politikë zhvillimi, pa migrim Kosova nuk ka të ardhme ekonomike afatmesme.

Më thjeshtë:

“Modeli i rritjes” së Kosovës

Punëtorët jashtë vendit, me familje në Kosovë  DËRGOJNË

të holla që e mundësojnë konsumin lokal, i cili paguan për importet që mbështesin të ardhurat publike

Politikat e shteteve anëtare të BE

NDALIMI i kosovarëve për të lëvizur jashtë për punë jo të rregullt

MBYLLJA e shumicës së mundësive për të punuar jashtë vendit në mënyrë të rregullt

Rreziku më i madh për “modelin e rritjes” në Kosovë

Suksesi i politikave aktuale e shteteve anëtare të BE

Për të zhvilluar një politikë kredibile të migrimit, së pari duhet të pranohet që migrimi ka rëndësi kyçe në zhvillim. Edhe NERP-i duhet ta thotë këtë.

Për më shumë:

 


[1]              Estonia: 1.3 milion. Kosova 1.8 milion.

Filed under: Balkans,Europe,Kosovo,Writing well — christian @ 11:39 am
29 April 2015

NERP
NERP, not NERD

“NERP” sounds like “NERD”: may this contrast – or this photo – help you remember this particular acronym. NERP stands for National Economic Reform Programme. Last year the European Commission asked all Western Balkan governments to produce one NERP a year. (Proposed on page 8 here). The 2015 Kosovo NERP report is in fact different from the nerdish, impenetrable language of many economic analyses published on the Balkans in recent years. It deserves to be read widely.

The 2015 Kosovo NERP is 129 pages.  Probably few people intend to read it in full. This would be a pity, as it provides a good foundation for a serious debate. In fact, the report hides its radical implications with its  first sentence:

“Kosovo has been one of the very few countries in Europe and the region of South Eastern Europe that had positive growth rates in every single year in the period since the 2008 outbreak of the global financial crisis.”

This is not wrong, but it is misleading, as the analysis itself quickly makes clear. While everyone  knows that Kosovo is poor, exports little, attracts little foreign investment and creates few jobs the NERP tell a far more disturbing story.

Kosovo’s problem in six figures

The 2015 Kosovo NERP contains many numbers, but some that are particularly telling. Between them, these six numbers tell you (almost) everything you need to know about Kosovo’s economy.

(1)   EXPORTS

            305 million Euros – the total value of goods Kosovo exported in 2013

An annual export number of 305 million Euro is abysmally low. For comparison: Estonia exported goods worth 12.3 billion Euros in 2013. Estonia has a much smaller population than Kosovo.[1] It is also worrying that in 2013 two thirds of these exports were “base metal and mineral products.” This means there are barely 100 million Euro of other exports (food, vegetables, plastics) that produce added value. Kosovo extracts minerals from the earth and sells them – but it produces very little.

(2)   IMPORTS

            2.3 billion Euros – the total value of goods Kosovo imported in 2013

This is very high compared to Kosovo’s exports. So how is the gap financed? How do Kosovo importers obtain these 2.3 billion Euros to import goods? One must assume that they obtain much of this from Kosovars who earn this money abroad.

(3)   REVENUES

The level of imports is directly linked to the third number:

1.3 billion Euros – total revenues (income) of the Kosovo government in 2013. No less than 871 million of this comes from border taxes on imports

This means that the state – 70 percent of its total revenues – depend on imports taxed at the border (customs, excises, and VAT on imported goods).

To maintain the current level of public spending, imports need to remain at least as high as they are now. If less money is transferred to Kosovo by Kosovars abroad, for whatever reason, government revenues will contract quickly. Even if government revenues and spending are in balance (with a low government deficit), and even if the debt of Kosovo’s government is relatively low as a share of GDP, the structure of public finances is very fragile.

(4)   EMPLOYMENT

The fact that Kosovo produces few goods, which people outside of Kosovo (low exports) or inside Kosovo want to buy translates into tragically low numbers of jobs. Here is the fourth number:

220,000 people – registered as employed in 2013

There is sometimes confusion in public debates about “employment.” They frequently get mixed up with debates on the distinction between the official and unofficial (grey) economy. In fact it is simple: there are two ways to measure how many people work, which always give different results as the meaning of “employed” is different in each case.

The first way is to look at registered jobs. These are jobs which are known to public authorities and which are taxed. The second way is to do a representative survey of the labour force, based on samples. In the Kosovo Labour Force Survey (LFS), or any other such survey elsewhere, this is how “employment” is defined:

“People aged 15-64 years who during the reference week performed some work for wage or salary, or profit or family gain, in cash or in kind or were temporarily absent from their jobs.” (LFS 2013, page 7)

This includes anyone in the family of that age who works “for family gain” on their small plot of land, milks the cow, looks after vegetables during the reference week, even if nothing is then sold for cash. In a country with a lot of subsistence farming this number is always much higher than registered employment. In Kosovo in 2013 this number was 338,000 people.

These two figures of employment allow us to estimate the size of the Kosovo private sector. There are 77,000 jobs in the public sector (paid by the state). This leaves 143,000 jobs in the registered private sector. Then there are another 118,000 people “employed” (LFS) without being registered.

Even added together, this number is shockingly low. Kosovo’s resident population of 1.8 million people divides into some 297,000 households (the average household has 6 members, still the largest households in Europe today). Even including all employment (per LFS definition), and all subsistence family farming on tiny plots, this yields barely one “employed” per household.

No wonder only slightly more than one in ten women of working age in Kosovo are “employed” (even by the LFS definition). No wonder Kosovo households have few savings: every employed person has to support five other people (dependents).

(5)   FOREIGN DIRECT INVESTMENT

All of this raises the key development question: will Kosovo businesses – existing or new ones – develop more competitive products for new markets in the coming years?

Gaining market share in export markets requires competing successfully against businesses from other countries, from the EU, the Balkans, Turkey. This requires investment, such as new machinery. New or expanding businesses in Kosovo can be either foreign (through FDI) or domestic.

Here is the fifth number:

241 million Euros – Foreign Direct Investment (FDI) in 2014

This is very low by any standards: it means that very few foreign companies show any interest in using Kosovo as a base for their production and transfer their machinery and know-how here.[2] And, as the NERP notes, FDI has been decreasing in recent years:

“Since 2007, net FDI inflows have been volatile and with an overall negative trend … the sectorial composition of FDI has shifted towards real estate and construction between 2009 and 2013.”

What the NERP does not give us is the value of all cumulative FDI (the FDI stock) in Kosovo. For comparison: in Estonia in 2014 this FDI stock is around 15.9 billion Euro. Kosovo’s total GDP is only 5.3 billion Euro.

(6)   COST OF CREDIT

The sixth number tells us what opportunities existing Kosovo entrepreneurs have if they want to develop:

10 percent – the annual interest rate on loans in November 2014 (in November 2013 it was 12 percent)

This is very high. Again, look at Estonia (European Central Bank data): loans to non-financial corporations – depending on specific conditions – carry around 3 percent annual interest at the end of 2014.

What do these six numbers tell us about the Kosovo economy?

 • Export of goods is very low; given current trends of declining FDI and high costs of borrowing for businesses in Kosovo this is unlikely to change anytime soon. The NERP projects a best case scenario in which the export of goods increases from 305 million Euro to 441 million Euro by 2017.
 • There is little structural change in the Kosovo economy compared to one decade ago. The GDP growth that has happened has been the result of households spending money (consumption) based on transfers from abroad and increases in public sector salaries (funded largely through border taxes on imports of goods, which are bought largely with money transferred from abroad).
 • The employment rate will remain very low in the foreseeable future. If new jobs are created in the next years in the private sector one might expect some subsistence farmers to turn away from non-cash production to other – regular – employment. In order to really increase employment rates and create new jobs Kosovo would need levels of investment and export growth that are simply not on the horizon for many years to come.
 • This makes public policy in many areas hard to formulate. Take the issue of skills needed for the labour market. What jobs does today’s generation of young Kosovars need to be prepared to take? What skills will they need? Unless there is a realistic job of more jobs in the foreseeable future this question is impossible to answer.

All of this is well set out in the NERP. At the same time it also underlines the main gap in the NERP analysis: the absence of any analysis of the economic impact of current and future migration flows.

While the word remittances appears many times, “migration” does not appear anywhere in the text. At the same time everything described in the NERP – the huge trade deficit, a public sector funded to 70 percent by border taxes, recent GDP growth – is the direct consequence of the migration that took place many years ago. There is no discussion of what policies – education, social and foreign policy – might make regular migration from Kosovo to the EU possible. This created the lifeline of remittances that keeps Kosovo households – and the public sector – afloat today. This is the lifeline that the EU has tried to cut since 1999, making it increasingly difficult for Kosovars to migrate to work.

This is a dangerous omission. But it is not surprising. In the current Kosovo government programme “migration” is discussed only under the heading “diaspora”, as a foreign, not an economic development issue.

“Promotion of Kosovo Diaspora and realization of objectives arising from Strategy on Diaspora and Migration 2013-2018, which is related to the preservation of national and cultural identity of Diaspora, to creation of conditions for the participation of Diaspora in the political and social life and their representation in decision-making institutions of the country, integrating them in countries where they live, as well as involvement of Diaspora in socioeconomic development of the country.

Kosovo Government Programme 2015-2018

This half sentence is not followed by any concrete policy measure.

The pressure on Kosovars to look (legally or illegally) for work and income elsewhere will grow ever stronger in coming years. How strong this pressure is already has recently become obvious to policy makers in the EU and in Kosovo.

ESI argues that the European Union, instead of simply opposing this pressure, should try to channel it in mutually beneficial ways. Illegal and irregular migration needs to be stopped, but opportunities for regular, or circular work migration need to be opened. This will also require a major effort on the part of Kosovo authorities in many policy fields, starting in education policy.

The first paragraph of the NERP euphemistically refers to “the country’s rather specific development model.” What is today specific about this model is that it is not about development in Kosovo at all. As the NERP notes, Kosovo experienced growth:

“… based on strong remittances and FDI inflows from diaspora that boost domestic demand through household consumption and investments channelled primarily into the non-tradable sector, such as real estate and services.”

This is growth dependent on wage earners in Germany, Switzerland or Austria with links to family members resident in Kosovo. The NERP refers to some risks:

“The existing growth model of the country based on large financial inflows is associated with significant risks. On the short run, the main risk factor would be a sudden fall of these inflows – caused by unfavourable economic developments in countries with the largest Kosovo diaspora – and its negative consequences for growth, public finances, and external and financial sector stability.”

But then it falls silent. It does not discuss the role of EU policies that try to prevent further migration.

Young Europeans – but not part of Europe today
Young Europeans – but not part of Europe today

The NERP is an interesting document. More will be said on this blog later on its recommendations to increase exports. But the main value of the NERP lies in showing what many prefer to forget: while migration alone is no development policy, without migration Kosovo has no medium term economic future. Simply put:

The Kosovo “growth model”

Workers abroad, with family in Kosovo  SEND Money that fuels local consumption. This funds imports. Taxation of these imports is the core of public revenues

EU member state policy

STOP Kosovars moving abroad to work illegally
CLOSE most possibilities to move to work abroad legally

Greatest risk to Kosovo “growth model”

Current EU member state policy succeeding.

In order to develop a credible migration policy, the vital importance of migration needs to be acknowledged first, including in the NERP. It is never too late.

Looking for workers with specific skills: www.make-it-in-germany.com
Looking for workers with specific skills: www.make-it-in-germany.com

Further reading:

 


[1]  Estonia: 1.3 million. Kosovo 1.8 million.

[2] The definition of FDI according to the World Bank: “Foreign direct investment are the net inflows of investment to acquire a lasting management interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise operating in an economy other than that of the investor.”

Filed under: Balkans,Europe,Kosovo,Writing well — Gerald @ 8:47 pm
31 January 2014

Does EU enlargement policy change countries? Can it inspire the people who have to push through deep and complex reforms? Does it help ensure respect for fundamental rights?

What really are the minimum political standards that candidates will have to meet? What is, in the European Commission’s view, a “functioning market economy”?

What is the future of the Directorate General for Enlargement, the department of the European Commission in charge of this policy? And what is the future direction of the DG for Enlargement’s actions, given the unpopularity of the current policy in certain key member states?

 

Measuring alignment?

2013 EU assessments of countries according to the 32 chapters assessed. When it comes to the state of alignment, Turkey is ahead, despite many chapters being blocked. Macedonia is second, despite not being allowed to negotiate. Serbia is ahead of Montenegro. In October 2013 Albania was the very last. For the origins of the assessments in the 2013 reports see at the bottom of this text. The effects of producing such tables in a credible way is the subject of this text.

For the score this conversion used is:  Advanced = 3 points, Moderate = 1 point, Early = 0 points (Source: EU progress reports – see below!). Since Bosnia and Kosovo have different types of progress reports they are not included here.

 

This week in Brussels I gave a presentation on the future of EU enlargement policy. The occasion was a strategy brainstorming session of the senior team of DG for Enlargement in Brussels, made up of some 60 people. The meeting followed similar presentations to policy makers in Berlin, Stockholm, Zagreb, Skopje, Brussels, Istanbul, Paris, and Rome. While I spoke in Brussels, my colleague Kristof presented similar ideas to Croatian Foreign Minister, Vesna Pusic, in Zagreb.

I was asked to be provocative. So I started with a personal encounter from a few weeks ago.

During a late night conversation in Zagreb, a journalist from a very respected European paper in a large EU member state told me that in his view “DG Enlargement should be shut down.” The argument, (which I had heard before in large EU member states I know well) was as follows:

None of the countries in the Balkans (or Turkey) are today even close to meeting what should be the EU’s demanding standards. They have weak institutions, corrupt administrations, create few or no jobs, and have incredibly polarised political environments. Nor are they moving in the right direction at a credible speed in overcoming these problems to make real change likely in the next decade or two. The EU has already admitted too many weak countries. Against this background having a DG for Enlargement creates constant pressure to repeat an earlier mistake. “Can you really imagine Albania in the EU any time soon?” And if you cannot, what then, is the point of a DG for Enlargement?

A few years ago such a view would have been very radical. In some European member state parliaments it is now on the way to becoming the new mainstream.

Of course, there will continue to be a DG dealing with enlargement for the foreseeable future. There is a policy, there are commitments, and there is inertia. The “European perspective” still produces real results. It is an “anchor.” It is leverage, at a low cost to the EU.

However the challenge posed by skeptics calls for a credible answer to the question of whether or not the basic premise of accession policy – that it changes countries for the better, and for good – is valid. And does the European Commission offer credible assessments of progress, or is it condemned by bureaucratic self-interest to be a cheerleader for badly prepared countries? (Or, to avoid this criticism, does it end up being seen as unfair in accession states?)

We accept that there is a crisis of credibility of the process. We are also convinced that there is an opportunity to substantially improve the impact of what is being done today by the EU in accession countries without changing the basic policy. The focus must return to the concrete and visible results in accession countries –  “concrete” and “visible” for skeptics as well.

Enlargement policy needs to mobilise people or it fails. Without the mobilisation of policy makers, civil servants, civil society, and interest groups in accession countries, the kind of changes that have to happen will not happen.

It is here that we encounter a problem with the way many measure accession progress today: the language of “counting chapters opened.” Any complex process generates technical language, bureaucratic procedures, and jargon for those most involved. In the case of enlargement, however, the technical language has crowded out a focus on what makes this policy worthwhile and inspiring.

Recently I asked some of my Turkish friends what they thought the EU should do next in Turkey. Their answer: “Open Chapter 23. Then the EU can seriously discuss fundamental rights with Turkey.” This is how very serious and committed people talk, full of good intentions. And yet, it is puzzling. For when one asks “what do you believe happens after a ‘chapter is opened’ that makes any real progress more likely? Is there evidence that ‘chapter-opening’ produces change?” people pause. Rightly so, as I showed in my Brussels presentation. There is in fact no evidence that “chapter opening” produces change – Turkey shows this best in recent years – that progress in “un-opened” chapters is faster or slower than in “opened” ones. A country can make all the reforms and then “open and close” all chapters at the very end (Croatia did this in many key policy fields). It can open many chapters and make no progress for years.

See this table. Note that it is based on the Commission’s own assessments in the 2013 progress reports (For more on these assessments see the ESI scorecard further below):

The argument is not against the need to have “chapters,” which define separate policy areas, from consumer protection to public procurement or waste management. These are useful conventions to deal with the vast range of European standards and policies.

However, what really matters is that the EU spells out clearly, publicly, fairly, and strictly – and in a way that is understood by the broadest possible public in Albania, Turkey, Serbia or Macedonia – WHAT the basic and fundamental rights and standards should be in a country that wants to join. And it should do this regardless of whether a “chapter” is opened (or a member state decides to veto this, as has happened and may well continue to).

This is what accession is about from the very beginning. To allow for a “veto” against focusing on key issues makes no sense at all. What does make sense is a focus on closing “chapters,” which in any case only happens at the very end, and in turn depends on the nature of the reforms being done!

So by all means, open Chapter 23 with Turkey (and every country), if this is possible. And yes, it was good to “open a chapter on regional policy” (Chapter 22), last summer. It was a “signal” that there was still a process in motion. But in the end, it was also a strange response to the drama of the Gezi protests and their subsequent repression. Yes, there is a process, as the EU stated, but one that does not address WHY opening Chapter 22 is an answer to the question most observers were asking about the state of democracy. How did opening a chapter on regional policy change anything meaningful in Turkey in 2013?  What has it changed since this was done?

The bureaucratic steps designed many years ago to make enlargement manageable are here to stay: the categories of potential candidates, opening one of 35 chapters, opening benchmarks, closing chapters. The bureaucratic process is not the problem. Nor is the fact that at every step, 28 member states have a veto. This is simply a fact of life.

However, what can and must happen is that the European Commission – and supporters of enlargement – see this ladder and the more than 70 steps for what it truly is: an instrument to many more worthwhile ends. And it is only those ends that matter to skeptical EU member states and to people in accession states: more vibrant public debates on political issues, particularly on television. Less discrimination of minorities, whether LGBT or religious minorities. More transparent spending whenever public agencies procure goods and services. A credible strategy to ensure safe food. Environmental inspectorates that ensure that dangerous waste is dealt with appropriately. Less polarised politics. A credible judiciary. Rules for businesses that allow fair competition. And many more…

Take another example. There is an esoteric debate, reminiscent of what scholars discussed in the cathedral schools of medieval Europe, on what is a “functioning market economy” for the European Commission. And in every progress report there is one section on “economic criteria.”

The EU insists that all accession candidates have a functioning market economy before they join: this makes intuitive sense. But the European Commission does not explain how it recognises one. Turkey has a “functioning market economy,” according to the EU. Serbia does not. One could have many long debates on whether a country that is not creditworthy has a functioning market economy (Greece? Cyprus?). Is this status linked to growth or its absence? (Was Finland a functioning market economy in 1988, stopped being one in 1993, and became one again in 1995?)

In fact, I recently learned that some people are trying to take the Commission to court (!) to disclose what its (secret) yardstick for measuring the functionality of an economy is. But it seems a misleading and irrelevant debate. If the Commission WOULD say that Albania will have a “functioning market economy” in 5 years, would members of the Bundestag or the Dutch public believe it? What does withholding this label do for Albania and the EU?

Would it not be better to assess countries by a few clear, measurable, and meaningful outcomes – the results of good economic policy? And to rewrite the currently unreadable and incomprehensible economic sections of progress reports so as to trigger regular and widespread public debates on economic fundamentals?

This could be done by defining and explaining a few key indicators for non-economist readers. Take the employment rate – how many people of working age have worked at least some in the past week, as measured by a credible standardised labor force survey? (Counting people employed in subsistence agriculture – how many of them are among the “employed?” This is also hugely interesting.)  Then one looks a bit closer: if employment is low, is this because few young people work? Or few women?

An accession candidate should focus on these questions, and a progress report by the commission should highlight them, which it does not currently do. In the 2013 Macedonia progress report the authors gave TWO employment rates: 40.7 percent on page 16 and 48.2 percent on page 61, in the same report! (It obviously did not seem central to the authors).

A country that has a low employment rate and yet aims to convince the EU that its economy can, after accession, “withstand competitive pressures” should be asked to show – over the period of the accession process – that it can address this issue seriously, and with at least some success. This is a debate worth having and renewing every year.

The same could be said for other outcomes of economic policy: what about exports per capita, the stock and flow of FDI, the qualifications of the future work force (as measured by the OECD’s PISA tests, which amazingly, not all candidate countries are currently required to participate in), or the ability to spend EU grant money on development?

For most of these outcomes of economic policy there are robust indicators that allow comparisons over time and between countries.  For some the European Commission can easily construct them. Indicators work best if they are completely plausible, and intuitively make sense to a broad public. And there need not be 20. The World Bank’s Doing Business reports started with five in 2004. Better five that every reader can understand, than twenty that are esoteric and hard to grasp.

The same is true for policy areas covered in the chapters. In my Brussels presentation I suggested doing for each chapter – and for each country – what the EU has done in the recent visa liberalisation process: produce one document that clearly sums up what the core requirements are under each policy area (or chapter) that every accession candidate should meet. They could look like visa liberalisation roadmaps (see here examples)

“Core” requirements means that these roadmaps for chapters need not include everything, but rather most of the important criteria – requirements that countries only need to meet shortly before actual accession can be excluded. These requirements should focus on OUTCOMES:  not just to pass a law, but also to “pass a law, have a credible institution and implement it.” And these requirements should be assessed annually in the progress reports for all countries, so they can be compared. There is no reason not to do this in all 7 countries, including Albania and Montenegro, Serbia and Kosovo. This would trigger very healthy debates and competition everywhere. In this way the annual progress report of the European Commission, its sections on “economic criteria” and on the policy areas in the 33 chapters, would become readable, interesting, and useful. It would address all four strategic objectives:

 • Fairness: Regular fair public assessments of where accession countries really stand in terms of meeting EU criteria.
 • Strictness: Strict public assessment of where accession countries are failing or even falling behind. The more concrete and specific the assessments are of what is missing, the better.
 • Clarity: Any EU assessment needs to be understood, not just by a handful of experts, but by the broader interested public in accession countries and in the EU. (Sections that are incomprehensible to an interested non-expert should be cut and rewritten).
 • Comparability: Any assessment should encourage two types of comparisons: between the situation in accession countries and EU standards, and among accession countries. Comparisons help both the fairness and the strictness of assessments.  They encourage friendly competition and mutual learning from best practice.

ESI believes that the regular progress reports – published annually by the European Commission on every applicant country already now – are the obvious and best instrument to achieve all of these objectives. Improving them is rightly at the center of any debate on how to increase the impact and credibility of current enlargement policy.

We are convinced that, building on what the Commission is already doing, progress reports could easily have the same impact on reform debates and reforms in accession countries as the regular OECD Pisa reports have had. Since 2000 these have reshaped the global debate on education.

This would help the Commission to keep (or regain) the trust in its assessments, which it needs to be effective.

In the end, the success of the commission in the field of enlargement cannot be measured by formal criteria: how many countries have started accession talks or how many chapters have been opened is not what matters most. What matters is closing chapters. And this can only happen after reforms are implemented. This means what matters now is what best helps the reform process.

 

BRUSSELS PRESENTATION

Below are a few slides from my Brussels presentation. In the next weeks we are planning to organise many more presentations across Europe. We integrate the feedback into the next presentations and policy papers. If you have thoughts on this, please do let us know: you can write directly to g.knaus@esiweb.org.

One reason PISA tests capture the public imagination: they make it possible to compare results between countries and over time. But the ranking is not a gimmick for the media: the results also allow detailed analysis, such as what kind of schools are doing better than others? Are there differences between reading and science results? Between girls and boys? How significant are the discrepancies between the best and the worst performing schools?

A notable strength of PISA is that it focused on results, not perceptions. DG enlargement needs the same. A credible yardstick – a gripping, readable annual report – would achieve all of these goals. The progress reports should be this:


This requires that all parts of the reports be read, understood, and taken seriously by at least the following members of a focus group: the civil servants who work on it, political leaders in government and opposition, business people who care about EU accession for what it means for them, critical journalists, civil society activists, and interested followers of the news, who might be tempted to look for a translation of the report.

See below a possible focus group in Macedonia: this IS the readership of these reports in any country.

At the same time EU member states need to see what is being done.

There are three parts to progress reports, where different ways of assessment are needed:

Political criteria: A focus on outcomes and areas where countries fall short. This is NOT likely to be usefully measured in quantitative terms, but best by reference to minimum standards, (which need not be low, but should be plausible). More on this in the next ESI reports.

Economic criteria: A focus on plausible OUTCOMES of good policy, a mere handful of key and obvious indicators.

Alignment with EU policies and regulations in sectors: The production – for the 33 chapters – of roadmaps would help because it would allow turning implementation into scorecards. This WAS done for visa liberalisation:

The key is how to identify core objectives in each policy field. The expertise for most or all of the policy fields currently exists in the Commission, as does the text.

This would then also allow comparisons. And this in turn would inspire debates, allow leaders to focus, and allow the media to analyse … it would put the results of the process – not the formal opening of closing of chapters – at the center of attention.

Rethinking the methods of assessment would also allow countries to make real efforts to try to beat low expectations… and to know that this would be recognised. It would allow certain ministers in a government to stand out. This is what happened to Bosnia during the visa liberalisation process in the summer of 2010. (See below the scorecard before and after this real effort).

At the same time, this would allow critical member states to understand in detail HOW the European Commission arrives at its assessments.

All this leads to a few concrete suggestions for EU accession future progress reports:

 • Precise formulations (even more so than today, though in 2013 this was already done)
 • In assessing “alignment” (or “preparation”) consider moving towards terms that more clearly indicate the required end-state: “Fully met,” “Largely met,” and “Not yet met.”
 • Build each chapter assessment on publicly available individual chapter roadmaps, which also list the indicators used to assess implementation.
 • Add scorecards for each chapter
 • Report on all seven countries in the same way so they can be compared.
 • Consider adjusting chapter roadmaps every three years in light of the changing EU acquis.

Scorecard legend for the table below:

Green: alignment is/preparations are advanced / well advanced / rather advanced / relatively advanced; high / sufficient level of alignment)

Yellow: alignment is/ preparations are advancing / moderately advanced / on track

Red: alignment is/ preparations are starting / at an early stage / not very advanced / not yet sufficient. / A country has started to address its priorities in this area.

Alignment with the acquis – per chapter – 2013 Progress Reports

 

Chapter

Turkey

Mace-donia

Serbia

Monte-negro

Albania

1: Free movement of goods

3

3

1

3

1

2: FoM for workers

0

0

1

0

0

3: Right of establishment, freedom to provide services

0

1

1

0

1

4: Free movement of capital

0

1

1

1

1

5: Public procurement

1

3

1

1

1

6: Company law

3

1

3

1

1

7: Intellectual property law

3

1

3

3

0

8: Competition policy

1

3

1

1

0

9: Financial services

3

1

1

1

1

10: Information society & media

1

1

1

1

1

11: Agriculture & rural development

0

1

0

0

0

12: Food safety

0

1

1

0

0

13: Fisheries

0

1

1

0

0

14: Transport policy

1

1

1

3

0

15: Energy

3

1

1

1

0

16: Taxation

1

1

1

1

1

17: Economic & monetary policy

3

3

1

1

0

18: Statistics

3

3

3

1

1

19: Social policy & employment

1

0

0

0

0

20: Enterprise & industrial policy

3

1

1

0

1

21: Trans-European networks

3

3

1

1

0

22: Regional policy, structural instr.

1

0

1

0

1

23: Judiciary & fundamental  rights

24: Justice, freedom & security

0

3

1

1

1

25: Science & research

3

1

1

1

0

26: Education & culture

1

1

1

3

1

27: Environment & climate change

0

1

0

0

0

28: Consumer & health protection

1

1

1

1

0

29: Customs union

3

3

1

1

1

30: External relations

3

1

1

1

1

31:Foreign, security, defence policy

1

3

1

1

1

32: Financial control

1

0

1

1

1

33: Financial & budgetary prov.

0

0

0

0

0

 

 

Detailed assessment by the European Commission (2013)

Chapter

Turkey

Macedonia

Serbia

Montenegro

Albania

1: Free movement of goods

The state of alignment in this chapter is advanced.

Preparations in the area of free movement of goods are advanced.

Preparations in the area of free movement of goods are moderately advanced.

Preparations in the area of free movement of goods are relatively advanced.

Preparations are moderately advanced.

2: Freedom of movement for workers

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations in this area are still at an early stage.

Preparations in this area are moderately advanced.

Alignment with the acquis is still at an early stage.

Preparations in the area of freedom of movement for workers are at an early stage.

3: Right of establishment and freedom to provide services

Alignment is at an early stage.

In the area of postal services, the level of alignment is advanced. There is not yet full alignment with the acquis, particularly as regards mutual recognition of professional qualifications, free movement of services and establishment.

Preparations are moderately advanced.

Substantial efforts are still needed to align the legislation and implement the acquis on mutual recognition of professional qualifications.

Preparations are moderately advanced.

4: Free movement of capital

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations are on track and gradual harmonisation of the regulatory framework for payment systems is under way.

Alignment in this area is moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

5: Public procurement

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in the area of public procurement are advanced.

Alignment in the area of public procurement is moderately advanced.

Preparations in the area of public procurement are moderately advanced.

Preparations in the field of public procurement are moderately advanced.

6: Company law

Turkey is well advanced in this area.

Preparations in the area of company law as a whole are moderately advanced.

Alignment in the area of corporate law is well advanced.

Preparations remain moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

7: Intellectual property law

Alignment with the acquis is advanced.

Preparations in the field of IPR are moderately advanced.

Alignment in the area of IPL is advanced.

Preparations are advanced.

Preparations are not very advanced.

8: Competition policy

Turkey is moderately advanced in this area.

Preparations in this area are advanced.

Alignment in this area is moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

Preparations for the revision of state aid legislation are at an early stage.

9: Financial services

Preparations in the area of financial

services are advanced.

Alignment with key parts of the acquis on financial market infrastructure has not yet been achieved. In the area of financial services, alignment with the acquis is moderately advanced.

Alignment in the area of financial services is moderately advanced.

The level of alignment is moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

10: Information society and media

Preparations are moderately advanced.

Preparations in this area are on track.

Alignment with the

acquis in this area remains moderately advanced.

Preparations are on track.

Preparations are moderately advanced.

11: Agriculture and rural development

Preparations in the area of agriculture and rural development are at an early stage.

Preparations remain moderately advanced.

Alignment with the acquis remains at an early stage.

Alignment with the acquis is at an early stage.

Preparations in this area are not very advanced.

12: Food safety, veterinary and phytosanitary policy

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations in the area of food safety and veterinary policy are well on track. Preparations in the phytosanitary area are at an early stage.

Preparations in the area of food safety, veterinary and phytosanitary policy are moderately advanced.

Preparations remain at an early stage.

Preparations remain at an early stage.

13: Fisheries

Alignment in this area is at an early stage.

A large proportion of the fisheries acquis is not relevant as the country is landlocked.

Preparations in the area of fisheries are moderately advanced.

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations are not very advanced.

14: Transport policy

In the area of transport, Turkey is moderately advanced.

Preparations in this area are moderately advanced.

Serbia is moderately advanced in its alignment with the acquis in this area.

Preparations in this area are advanced.

Preparations in the area of transport are not very advanced.

15: Energy

Turkey is at a rather advanced level of alignment in the field of energy.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in the area of energy are moderately advanced.

Preparations in the area of energy are moderately advanced.

Preparations are not very advanced.

16: Taxation

Preparations in this chapter are moderately advanced.

Preparations in the area of taxation are moderately advanced.

Preparations in the area of taxation are moderately advanced.

Montenegro’s alignment with the acquis is moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

17: Economic and monetary policy

Turkey’s level of preparedness is advanced.

Preparations in this area are advanced.

Serbia is moderately advanced.

Alignment in the area of economic and monetary policy is moderately advanced.

Preparations are not yet sufficient.

18: Statistics

Alignment with the acquis is at an advanced level.

Preparations in the field of statistics are advanced.

Serbia is advanced in the area of statistics.

Preparations in the area of statistics are moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

19: Social policy and employment

Legal alignment is moderately advanced.

Preparations in this area are at an early stage.

Serbia has started to address its priorities in this area.

Montenegro has started to address its priorities in this area.

Preparations in the area of social policy and employment are not very advanced.

20: Enterprise and industrial policy

Turkey has a sufficient level of alignment in this chapter.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in this area are on track.

A strategic effort to promote skills at all levels in sectors where Montenegro has significant trade with the EU will be important to improve competitiveness and ensure preparedness for competitive pressures and market forces within the Union.

Preparations are moderately advanced.

21: Trans-European networks

Alignment in this chapter is advanced.

Preparations in this area are advanced.

Preparations in the area of trans-European networks are moderately advanced.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in the area of trans-European networks are not very advanced.

22: Regional policy and coordination of structural instruments

Preparations in this area are

moderately advanced.

Preparations in

this area are not very advanced.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations in this area are moderately advanced.

23: Judiciary and fundamental rights

24: Justice, freedom and security

Alignment in the area of justice and home affairs is at an early stage.

Preparations in this area are advanced.

Serbia is moderately advanced in the area of justice, freedom and security.

Alignment with the acquis in the field of legal migration, asylum and visas is still at an early stage.

Preparations in this field are advancing.

25: Science and research

Turkey is well prepared in this area.

Preparations in this area are on track.

Preparations in the area of science and research are on track.

Preparations in this area are well on track.

Preparations are not sufficiently advanced.

26: Education and culture

(No assessment of the state of alignment.)

Preparations in the areas of education and culture are moderately advanced.

Preparations for aligning with EU standards are moderately advanced.

Preparations are advanced.

Preparations are moderately advanced.

27: Environment and climate change

Preparations in these fields are at an early stage.

Preparations in the field of the environment are moderately advanced while preparations in the field of climate change remain at an early stage.

Priorities in the fields of environment and climate change have started to be addressed.

Preparations in these areas are still at an early stage.

Preparations in the fields of the environment and climate change are at an early stage.

28: Consumer and health protection

Preparations in this area are on track.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in this area remain moderately advanced.

Preparations in these areas are moderately advanced.

Preparations are starting.

29: Customs union

The level of alignment in this area remains high.

Preparations in this area are advanced.

Preparations in the area of the customs union are well on track.

Preparations in the field of customs union are moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

30: External relations

There is a high level of alignment in this area.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in the area of external relations are moderately advanced.

Preparations in the area of external relations are on track.

Preparations are moderately advanced.

31: Foreign, security and defence policy

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in this area are well advanced.

Preparations in the area of foreign, security and defence policy are well on track.

Preparations in the area of foreign, security and defence policy are on track.

Preparations in this field remain on track.

32: Financial control

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations in this area are moderately advanced.

Preparations are moderately advanced.

33: Financial and budgetary provisions

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations are at an early stage.

Preparations in this field are at an early stage.

Preparations in this area are at an early stage.

Preparations in the area of financial and budgetary provisions are at an early stage.

1 April 2013

One decade has been lost. What about the next one?

Op-ed by Gerald Knaus (for Koha Ditore)

 

In Athens, spring 2003

 

One decade ago, in spring 2003, the New York Times published an appeal by four Balkan leaders, the presidents of Croatia and Macedonia and the prime ministers of Albania and Serbia. Its title: “The EU and South-East Europe need each other.”[1] The occasion was a special Balkan meeting of the World Economic Forum in Athens where all these leaders also came together.

I was there too at the time, and I remember both the appeal and the atmosphere in Athens well. In fact, together with my friend Misha Glenny, I drafted it. There was a sense of urgency in the air, and of anticipation. Zoran Djindic, the prime minister of Serbia who had delivered Slobodan Milosevic to the Hague tribunal, had been assassinated by ultra-nationalist members of the Serbian security forces. Croatia had handed in its application to join the EU, the first Western Balkan state to do so. The host of the meeting, Greece, then the EU’s rotating president, pushed hard to get a European commitment to continued Balkan enlargement.

Shortly before the Athens gathering Boris Trajkovski, the president of Macedonia, invited me to draft an appeal that he planned to ask other leaders to co-sign. He knew that the region would receive a better hearing if it spoke with one voice. He was concerned. His own country had recently been on the verge of civil war. Serbia was on the edge, its ultranationalists growing in confidence. The future of Montenegro and Kosovo was not yet settled. Would the EU, following its 2004 enlargement to Central Europe – then just about to happen – get tired of further expansion? The Balkan leaders’ appeal warned: “Until the whole Southeastern Europe is safely integrated into the European Union, the job will not be complete. And until it is, Europe cannot feel secure about itself.”

One decade later, where do we stand? Today, when EU leaders talk about crises in South-East Europe they think of Athens not Skopje, of Nikosia, not Belgrade. Europe does not feel “secure about itself” but it is not the Western Balkans or the threat of renewed conflict that keeps EU leaders awake, literally, at one crisis summit after another.

Montenegro and Kosovo are independent states; the fear of armed conflict in the region has never appeared more distant. And yet, despite these important breakthroughs, it is hard not to regard the years since 2003 as a lost decade for the Balkans. Boris Trajkovski tragically died in an airplane crash in the Bosnian mountains, on his way to submit Macedonia’s own application for EU membership. His country has been stalled for years now by a Greek veto (a threat which did not appear real in 2003 in Athens). Serbia, ten years after the death of Djindic, has still not even opened EU accession talks. Albania is not an EU candidate yet. The Greek foreign minister in spring 2003, George Papandreou, became prime minister, only to be swept away by the Greek economic melt-down. 2003 was perhaps the last success of Greek diplomacy. At the European Union summit on the Balkans in Thessaloniki in summer EU leaders stated their “unequivocal support to the European perspective of the Western Balkan countries. The future of the Balkans is within the European Union.”[2] Croatia used the past decade, opened accession talks, closed them, and is today on the verge of accession. And yet, it is likely that ten years from now in 2023 Croatia will still be the only Balkan country inside the EU.

Rereading the Trajkovski appeal today highlights a further disappointment. It contained a specific proposal: to make EU regional and cohesion funding available to the region, so as to help it catch up economically, rather than fall further behind. The appeal warned that “the long-term stability of Southeastern Europe depends on the region’s economic health, but this does not mean the usual plea for more money … We are committed to opening our markets to our neighbors and to the EU. We have made huge progress in curbing inflation. And we are now greatly encouraged by the proposal by Greece … that the Thessaloniki summit meeting focus on the possibility of applying cohesion and development policies in our region.”

This was a hope that has not come true. The Western Balkans remains one of the poorest regions of Europe. In Serbia today less than half of the working-age population is actually employed. Unemployment levels in Macedonia and Bosnia are disastrously high. Foreign direct investment in the region, which had transformed the economic structures of Central European countries, has fallen to very low levels. And yet, if a focus on underdevelopment in the Balkans has never been more urgent, the EU’s confidence in its ability to bring about convergence and growth in its own periphery has rarely been lower. The 2003 Trajkovski appeal stated that “The EU has a remarkable record of triggering economic success by helping poorer regions — Ireland, Greece, Spain and Portugal have experienced veritable revolutions in social and economic development in the last 20 years.” It is hard to imagine anybody writing like this today, in the wake of bail-outs, bank failures and rapidly rising unemployment in Spain or Greece.

EU leaders no longer worry about war in the Balkans. They are no longer confident in their ability to bring about economic convergence. They fear the weakness of democratic institutions in Romania or Greece. They worry about inadequate regulation in Cyprus or Spain. Given this state of affairs: what arguments can sway them to open their institutions to accept even poorer states, with even weaker institutions, and even worse images among the public and political elites in Berlin, Paris or The Hague?

Perhaps Greece will prepare for its EU presidency in 2014 by changing its policies on Skopje and Pristina.  Perhaps Serbia and Kosovo will soon reach an agreement that allows both countries to move beyond their confrontation. Perhaps Albania will manage to hold free and fair elections this summer. Perhaps Bosnia’s leaders will soon be able to put together a credible application for EU accession. Perhaps Macedonia’s leaders will be capable of renewing the national consensus to focus on EU integration that existed in 2003. Perhaps politicians throughout the region will wake up late at night worrying about youth unemployment and the inadequacy of vocational training, about export opportunities and the best way to use scarce public resources for growth, rather than about building  statutes or wasting public money on prestige infrastructure of little proven economic benefit. And then, perhaps, a successor of Boris Trajkovski will invite all his regional counterparts to an informal meeting to seriously discuss what they might do together to correct the image of their region, driven by the recognition that the whole region has dropped out of the focus of the rest of Europe.

If Boris Trajkovski would be around today, and would propose drafting a new appeal for Balkan leaders to sign and publish, what could it say? Appeals are expected to end with proposals, a sense of hope, recommendations. But sometimes it is better to resist this temptation. To acknowledge just how steep the wall is that one has to climb. To recognise that before any new appeals to the EU a whole series of steps have to be taken by the region itself. To recognise that time matters; and that April 2013 is another crucial moment which Balkan leaders miss at their peril. I believe Trajkovski would have realised this. Will his successors?

Perhaps this is not a time for appeals at all, but for a blunt and honest recognition: a decade has been lost. The next might be as well. And it is not by formulating words on paper that this can be prevented.


15 May 2010


Get this man to Kosovo

A while ago I wrote an article proposing, seriously, that Kosovo becomes the first European country to abolishe its summer vacations. You find it here. The argument was that Kosovo needs a BHAG (a big hairy ambitious goal) to change its international image and to focus on a major problem it faces in the field of education:

“A BHAG transforms or (re)defines a country’s image when it changes local realities in a way that even a critical visitor – the foreign correspondent of a leading international paper, for instance – will accept as impressive. The key is that the policy idea is both fresh and sound and can actually be implemented. It precedes public relations. It is about creating the good story that can later be told.

Which brings me to a Big idea which I believe Europe’s youngest and poorest society, Kosovo, might do well to consider pursuing. It is inspired by Malcolm Gladwell’s last book (Outliers), as well as by ideas I had preparing recent presentations on Kosovo and the state of the Balkans in Vienna, in Valencia (for NATO parliamentarians) and at Harvard. For these I had to reread ESI reports and new material on the state of Kosovo. It was not encouraging reading, to put it mildly.

So here is the basic idea: Kosovo urgently needs to convince first its own citizens and then the world that it is serious about addressing one of its most crippling structural problems, a wide education achievement gap with the rest of Europe. It needs to do so urgently; with the limited resources it has at hand, it also needs to be innovative.

The basic problem is clear: today Kosovars are less well educated and less prepared to compete in the common European market than almost any other society in Europe. School enrolment rates (including at secondary level) are low and have not improved in the past four years. Two out of three young people leave the education system without any qualifications. More than 10 percent drop out of compulsory education. The vocational training system is in dire straits. And there is a lack of money, even if spending on education has increased as a percentage of GDP: it does not help that Kosovo’s GDP is in fact one of the lowest in Europe.”

The proposal was the following:

Kosovo should become the first country in Europe to abolish the long summer school vacation. Kosovo children should be able to spend more hours per day and more days per year in primary school than children anywhere else in the region. This additional time in school could be used to give Kosovo pupils one of the most solid basic educations in the region.

This proposal would address three major problems at once:

1. There is in fact a desperate shortage of space in Kosovo schools. As a number of recent reports noted, school infrastructure is stretched “almost to breaking point” (ETF country analysis, May 2008). The majority of schools in Kosovo operate in two shifts, and a significant minority even in three. Given the growth of Kosovo’s young population, demand for space will increase further.

So there is an urgent need to use space more efficiently. It seems a waste of resources to leave schools empty during the summer. It is also silly, given the need to import expensive energy, not to use the summer months for teaching as well.

2. At the same time, first shortening and then abolishing the long summer vacation could help young Kosovars catch up and – in some fields – overtake other European students, particularly when it comes to basic skills taught at primary school level.

One way to do this with limited resources would be to increase the number of hours and days students spend in primary and lower secondary school classes. Currently, due to space constraints, Kosovars probably spend less hours in school than pupils in most other parts of Europe. The goal should be to reverse this and to use any additional hours to increase teaching foreign languages and basic reading, writing and mathematic skills at an earlier age than in other countries in the region.

As Malcolm Gladwell points out in Outliers, citing the example of a public school in NY, the number of hours spent in school does matter a lot, particularly for those from a disadvantaged background.The tradition of a long summer vacation – “considered a permanent and inviolate feature of school life, like high school football or the senior prom” – is above all a problem for children from poorer families: it is vacation time that explains a large part of the “achievement gap” between richer and poorer children in different tests done in the US.”

For the full argument go here.

Now I received a very interesting comment by Hazel Slinn. Let me share it with you, in the hope that this debate continues:

“Your analyis is broadly speaking correct. However, the lack of progress is not only due to the lack of a BHAG. The Canadian government invested millions (six, I believe) in trying to establish a teacher education system and improved matters with the Ministry of Education. Last week I was in Kosova and it was as if they had never been there. Heartbreaking.

I would add something to your analysis, something that seems to be consistently overlooked – where and how is the space to be made for training the teachers? The Ministry of Education is excellent at producing intiatives. They produced, with the help of the Canadians, standards for teachers, stages for development, requirements and so forth. Policy papers as far as the eye could see. These were given to regional and local education officials who could then brandish them at semi-qualified, poorly paid teachers as a threat, that if they didn’t get qualified by the next school year, or the one after that, then they would have no job at all. However, there was no release to attend training, no scheme for requiring that the university should provide courses for teachers at weekends, or as you suggest, during holidays. Heaven forbid, one should ask a university employee (professor or cleaner) to be present at work when they can be earning money elsewhere. One of my close friends has been enrolled at the University of Prishtina for almost two decades – paying admin fees ever since 2000. The political problems, the war, the lack of money, the lack of time have all prevented her from graduating, so she risks losing her job every September because she is still unqualified, despite being a dedicated professional in everyone’s eyes except the authorities. She is not the only one. And because she is not qualified she is paid a pittance.

The example of Poland should be followed. They had a BHAG, back in 1990. They set themselves the target of training 20,000 language teachers for the year 2000. They were so successful they actually trained more and their language teaching these days is a model for all to admire. How did they do it? The required those of us working in higher education to train teachers in the evening and at weekends. We were paid a little extra for doing it, but it was only for the period of the project. Teachers in school had their timetables blocked so they had all their classes Mon-Thursday lunchtime. Thursdays – Saturdays they were ‘Ours’ – to do with as we wished, well not exactly, to train on a three year programme leading to a degree. Many went on later to add a Masters, which was not required, but they got quite into it.

Kosova is tiny compared to Poland, so why don’t they want to offer their teachers some proper training? It’s easier to hold power over them and make them feel afraid if they remain unqualified maybe? Sooner or later I hope someone will hear my voice. I have been suggesting this scheme since I first worked there in 2000. I sang this song to the UN Department of Education when they were running the show, I have tried to get someone in the Faculty of Education to understand the need to train those who are already in school and I have discussed it endlessly with teachers who are exhausted, underpaid and feeling inadequate.

I hope your idea for a BHAG works – perhaps one day someone will hear my plea. I hope I haven’t ranted too much – I do feel very strongly about this.”

Filed under: Books,Education Policy,Kosovo — Gerald @ 6:59 pm
9 December 2008

They are waiting for a BHAG: children in Kosovo

Governments of small states who want to send a positive message to the outside world need a BHAG: a Big, Hairy, Audacious Goal.  This is not a matter of public relations.  It is about actually doing something new, difficult and innovative, something that both transforms society and carries a larger message for the world about the will of this society to change.

The small country of Estonia (1.3 million people) had a BHAG: turning itself into an internet-savy, forward looking and information-technology-friendly society.  Thus Estonia created a national infrastructure of wireless internet access, free of charge, covering the whole country.  It set out to create early on one of the most advanced forms of e-government.  And while doing so it did not forget to tell the rest of the world about its experience.etf

A few weeks ago in November I went to Tallinn for a meeting of the European Council on Foreign Relations.  Many of the ECFR board members, including, to my surprise, some of the Swedes in our group, had never been to Tallinn before.  At the beginning of the meeting, which took place in the Museum of Estonian Architecture, an Estonian civil society representative gave a 10-minute video-assisted presentation about his country. It was short but effective and even a few weeks later it is easy for me to recall its main messages: that there was an Estonian “singing revolution” (in 1991), which led to independence; that Estonian governments pursued a vision of transparent e-government, including a paper-free government meeting room that has turned into an attraction for visiting delegations; and that Estonia set out to provide free wireless internet access throughout the country as part of a national vision of development. Of course, other Estonian Big Ideas, such as the implementation of its flat tax, have also contributed to its image of being not only open to but a leader in innovation.  This is not a bad record for such a small country on the edge of the EU.

A BHAG transforms or (re)defines a country’s image when it changes local realities in a way that even a critical visitor – the foreign correspondent of a leading international paper, for instance – will accept as impressive. The key is that the policy idea is both fresh and sound and can actually be implemented.  It precedes public relations.  It is about creating the good story that can later be told.

Which brings me to a Big idea which I believe Europe’s youngest and poorest society, Kosovo, might do well to consider pursuing.  It is inspired by Malcolm Gladwell’s last book (Outliers), as well as by ideas I had preparing recent presentations on Kosovo and the state of the Balkans in Vienna, in Valencia (for NATO parliamentarians) and at Harvard.  For these I had to reread ESI reports and new material on the state of Kosovo. It was not encouraging reading, to put it mildly.

So here is the basic idea: Kosovo urgently needs to convince first its own citizens and then the world that it is serious about addressing one of its most crippling structural problems, a wide education achievement gap with the rest of Europe.  It needs to do so urgently; with the limited resources it has at hand, it also needs to be innovative.

The basic problem is clear: today Kosovars are less well educated and less prepared to compete in the common European market than almost any other society in Europe.  School enrolment rates  (including at secondary level) are low and have not improved in the past four years. Two out of three young people leave the education system without any qualifications.  More than 10 percent drop out of compulsory education.  The vocational training system is in dire straits. And there is a lack of money, even if spending on education has increased as a percentage of GDP: it does not help that Kosovo’s GDP is in fact one of the lowest in Europe.

Kosovo policy makers thus need to find a way – despite limited budgetary resources – to make rapid and serious progress in addressing education problems while convincing the rest of the world that in this field the situation in Kosovo is not only not hopeless but that the rest of the region might even learn something from Kosovo.

Learning from Kosovo in the field of education policy?

You can certainly see why this would be both a surprising and fascinating topic for articles in the European press – and conversations in European capitals – in a few years time.  It sounds counter-intuitive enough to be interesting.  But is it possible?

On the other hand: who would have thought that one could learn so much from Estonia even one decade ago?

In fact, being forced to think outside the box can sometimes help identify good ideas. The proposal is simple: Kosovo should become the first country in Europe to abolish the long summer school vacationKosovo children should be able to spend more hours per day and more days per year in primary school than children anywhere else in the region. This additional time in school could be used to give Kosovo pupils one of the most solid basic educations in the region.

This proposal would address three major problems at once:

1. There is in fact a desperate shortage of space in Kosovo schools. As a number of recent reports noted, school infrastructure is stretched “almost to breaking point” (ETF country analysis, May 2008). The majority of schools in Kosovo operate in two shifts, and a significant minority even in three. Given the growth of Kosovo’s  young population, demand for space will increase further.

So there is an urgent need to use space more efficiently. It seems a waste of resources to leave schools empty during the summer. It is also silly, given the need to import expensive energy, not to use the summer months for teaching as well.

2. At the same time, first shortening and then abolishing the long summer vacation could help young Kosovars catch up and – in some fields – overtake other European students, particularly when it comes to basic skills taught at primary school level.

One way to do this with limited resources would be to increase the number of hours and days students spend in primary and lower secondary school classes. Currently, due to space constraints, Kosovars probably spend less hours in school than pupils in most other parts of Europe. The goal should be to reverse this and to use any additional hours to increase teaching foreign languages and basic reading, writing and mathematic skills at an earlier age than in other countries in the region.

As Malcolm Gladwell points out in Outliers, citing the example of a  public school in NY, the number of hours spent in school does matter a lot, particularly for those from a disadvantaged background. The tradition of a long summer vacation – “considered a permanent and inviolate feature of school life, like high school football or the senior prom” – is above all a problem for children from poorer families: it is vacation time that explains a large part of the “achievement gap” between richer and poorer children in different tests done in the US.  This can be measured by comparing students’ scores on tests at the beginning and at the end of long summer vacations:

“the wealthiest kids come back in September and their reading scores have jumped more than 15 points.  The poorest kids come back from the holidays and their reading scores have dropped almost 4 points. Poor kids may out-learn rich kids during the school year. But during the summer, they fall far behind.”

It is not hard to think of Kosovo pupils as the “poor kids” in comparison to any European country. The average Kosovo household probably owns fewer books than the average Slovenian or Irish household. Vacation time is probably used less often for further education in (still largely rural) Kosovo than in most other European countries. There are also fewer private schools and other education opportunities for children during the summer.

Thus a long summer vacation is a luxury Kosovo should reconsider if it wants to become a competitive economy.  And there are examples for this: while the average school year  in the US is 180 days long, it is some 190 days, in Finland, and 243 days lin Japan (German Länder also have shorter summer vacations; see the article by Michael Barrett below under recommended reading.)

3. Finally, there is a need for a clear and compelling vision to mobilise Kosovo society around the need to dramatically raise educational standards. Currently the realistic goal of Kosovo education policy is to avoid falling further behind. There is already now a huge achievement gap, – and it must not grow even larger.

Not falling behind is not the same as catching up. What Kosovo needs is not merely to prevent the gap from growing: it needs to close it! And the best way to do so is to invest significantly in providing the best possible primary education to children at a very young age.

This would require major efforts: more teachers, adjustments in teaching standards, further revisions of curricula (to focus more time on core skills at an earlier age).  There will be many who would argue that for this or that reason it would be impossible to do.

But if more teachers are required, why should more teachers not be trained? This certainly seems one of the most obvious investments to make in Kosovo’s future. Given extremely low employment rates – especially for women – there is no shortage of potential primary school teachers. Still, government incentives are necessary.

A radical and innovative step such as this would also send a clear signal that Kosovo society is serious about catching up. It is a radical and realistic idea. And if it works, it is only a question of time until some neighbours will come and see whether there is something that can be learned here.

Thinking about a prosperous future for Kosovo requires thinking outside the box.  Current trends will not lead to closing the gap. Kosovo is not in short supply of strategic documents on education: there are strategies for developing higher education, for developing pre-university education, vocational education strategies, a national strategy for entrepreneurship education and training, an adult education strategy, and many more.  However, as one very recent assessment noted:

“None of the planned activities in the operational plans accompanying the strategies have been implemented as foreseen.  This is due not only to unrealistic planning but also to low programming and implementation capacities at all levels of the sector, central and regional.” (Lida Kita, European Training Foundation working paper, May 2008)

Further strategies are being prepared, and a new study is planned to “enable Kosovo authorities to depart from fragmented strategic documents” and move towards a “strategic framework for lifelong learning.” There is a very active and committed young Minister of Education, Enver Hoxhaj. There are some committed donors.  So not all is as bleak as the status quo and current trends would suggest. But Kosovo still urgently needs a Big Idea, and becoming an innovator in the field of education policy seems a very good way to start. Questioning the need for a long summer vacation, and defining the national target as a primary education system as good as anywhere else in Europe, seems a good point to start.

PS: Next week I will travel to Kosovo to give a presentation, show a film, and hopefully to test this idea with policy makers and friends, including the current Minister of Education. If there is any interest to explore this further, there might be some ESI discussion paper on this in the coming year.

Further reading:

Filed under: Education Policy,Estonia,Kosovo — Gerald @ 3:50 am
13 July 2008

Opinion piece by Besa Shahini, ESI Analyst,

Former Executive Director of Kosovar Stability Initiative

In Brussels on 11 July 2008, the world’s richest countries pledged €1.2 billion for Kosovo’s continuing reconstruction. As a newly independent country, recognized by 20 of the 27 EU members, Kosovo needs financial support to kick-start its economic development. However, will the funds actually be used where they are most needed – for economic development?

According to its critics, Kosovo has already received more than generous financial support. In the first 6 years after the NATO intervention, more than €5 billion was spent on repairing infrastructure, building government institutions and maintaining the UN Mission in Kosovo. With so much expenditure on a relatively small territory, su

rely Kosovo should be ready to stand on its own feet by now?

However, a closer look at the expenditure reveals a very different picture. Of this €5 billion, 42% went on the salaries of international officials, and another 16% went to their local assistances. The balance was contracted and subcontracted through an alphabet soup of international agencies and NGOs, who kept another 20% for their own administrative overheads. So at best, only 20% of these funds was actually available for the reconstruction of Kosovo (For more information on Kosovo’s reconstruction process please see IKS Papers, ‘Reconstruction Survey: Kosovo 2007′ at www.iksweb.org).

But even this 20% – a mere €1 billion – needs closer scrutiny. More than half of this was eaten up by the energy sector, mainly on rehabilitating Pristina’s aging and troubled coal-fired power plant. This has been a highly questionable investment – the electricity utility is able to recover only 30% of its costs from customers, with the result that, even in these hot summer days, power cuts are frequent. The energy sector has crowded out spending on other urgent development priorities – like agriculture (60% of Kosovo’s population lives off subsistence farming) and education (Kosovo has one of the youngest and least educated populations in Europe). Each of these sectors has received less than 5% of donor funding.

In short, when one subtracts the massive costs of the international mission itself, the actual sums invested in the development of Kosovo are very modest indeed.

So how much can we expect of the €1.2 billion pledged to Kosovo last week? Lets take a look at where the money is likely to go.

First, Kosovo has inherited a share of Yugoslavia’s debt to the World Bank, dating back to the 1970s. Some of the money pledged at this donor conference by the United States will be redirected immediately to the World Bank. Of course, this is a great help to a Kosovo government that is struggling to balance its public finances. Yet once again, this is foreign aid that is not available for spending on the development of Kosovo.

Second, a good share of the funds pledged by the EU will go to EULEX , the new EU police mission. This is more about safeguarding Kosovo’s political stability, than it is about promoting development.

At the end, only a fraction of the money pledged will be spend on Kosovo’s economic development. If the international community is serious about helping Kosovo, they must not provide more ‘boomerang’ aid that ends up back in the pockets of highly paid international officials. In addition, if this aid is meant to cover sectors which are not efficient or bring no benefits to the citizens of the recipient country, it should not count as money dedicated for development. If this distinction is not made then the expectations of what can be achieved with the aid are raised, but the results will be ever more disappointing.

Filed under: Kosovo — Gerald @ 11:18 am
12 October 2007

A conference in Pristina, Monday, 8 October. The topic is the future of Kosovo. Those still present are struggling with their tiredness, as on many an afternoon at such a conference.

Then a Japanese representative of the EBRD (the European Bank for Reconstruction and Development) gets up and – though soft-spoken – manages to awake the audience. “It is frustrating”, he begins, pointing out that in other countries of the region the EBRD has an annual project envelop of between 60 and 200 million Euro. In Kosovo the total value of EBRD investments is 17 million. This has to do with the unresolved status, he notes. After him an Irish consultant gets up to speak about how to attract FDI. His message is the same: uncertainty deters investors, this needs to be sorted out. Then attention needs to turn to a long list of other problems, from weak infrastructure to a badly educated work force. It is a familiar argument, and as I look around the room I wonder if there is anybody here who has not heared this many dozens of times before.

Then it is my turn. I present some of the results of previous ESI research. My ESI colleagues and myself have done so many times in the past year, to audiences of Kosovo students, to the Washington think tank community, to European officials, at conferences from Paris to Istanbul. Our analysis is compelling and alarming, or so we thought when we first presented it. At the heart of it is an idea that is deeply unattractive to European policy makers, however: that Kosovo, to develop, will continue to require serious work migration to EU countries and that EU countries should find a way to organise schemes of managed work migration in the near future.

As I speak I feel a sense of futility is rising from within: I survey the half empty room and I wonder for a moment whether anybody is ever listening to such arguments. Even if people listen, if arguments are picked up in the international press, even if the head of UNMIK and the head of the EU office (whom I will meet the next day) read and like our reports on Kosovo, does it matter? Do any of these conferences, meetings, debates, articles, reports make any difference?

Making the case for managed work migration from Kosovo to other European countries seems like tilting at windmills. Saying that Kosovo cannot afford to waste any more time and must focus on the explosive social crisis in its countryside and its medium term development is no less Quixotic.

We published our report on the crisis of rural Kosovo in September last year. Since then the diplomatic games surrounding Kosovo’s future have only become more complicated, a dance seemingly without movement.

It is October 2007 and UNMIK is still the supreme authority in Kosovo. An often announced international donors conference has just been postponed without a new date. Most of the Kosovo political elite I meet in Pristina is still spending its days preparing for meetings to discuss the status of the province.

To complete the picture, there is news from my home country, Austria, where a young Kosovar woman named Arigona went into hiding to escape deportation. Her’s is not an isolated story, unfortunately, as Austria appears ready to send back significant numbers of often already integrated refugees from Kosovo.

The story of Arigona connects the blindness of European (in this case Austrian) policies with the plight of rural Kosovo. But will even this case – which received a lot of media attention in Austria – change policy?

A friend calls me and asks me to write an op-ed on the issue for an Austrian magazine. To try to shake of the sense of futility, I agree. One never knows, and certainly an eloquent and pretty Albanian teenager is able to reach more people with her arguments than the best policy paper disseminated through the internet.

Filed under: Kosovo — Tags: , , , , — Gerald @ 12:37 pm
Rumeli Observer

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.