Put u Evropu

Road to Europe

Ovaj dio sadrži nekoliko korisnih dokumenata za razumijevanje evropske integracije i Procesa stabilizacije i pridruživanja (SAP).

Tri dokumenta su vezana za bh. članstvo u Vijeću Evrope. Mišljenje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope o Zahtjevu Bosne i Hercegovini za članstvo u Vijeću Evrope iz januara 2002. godine sadrži listu obaveza nakon pridruživanja. Tu su još Report 10200 i Parlamentary Assembly Resolution o tome da li BiH poštuje obaveze i odgovornosti prema Vijeću Evrope, u kojim se kritizira korištenje nedemokratskih praksi međunarodnih misija u BiH.

Postoji nekoliko dokumenata koji objašnjavaju SAP kako se primjenjuje na jugoistočnu Evropu kao cjelinu, uključujući Konačne deklaracije sa EU samita u Zagrebu (novembar 2000. godine) i Solunu (jun 2003. godine), te Treći godišnji izvještaj o SAP-u za jugoistočnu Evropu Evropske komisije iz marta 2004. godine.

Po pitanju BiH pozicije u SAP-u, EU Road map iz marta 2000. godine postavila je 18 preduslova za počinjanje Izvedive studije o postizanju Sporazuma o stabilizaciji i pristupanju (SAA). Dokument iz novembra 2003, Izvještaj o spremnosti BiH za pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju uspostavlja dalje uvjete da bi pregovori o SAA počeli. BiH Stabilisation and Association Report iz marta 2004 ispituje uspjehe BiH postignute u toku procesa.

Kao vodič budućim koracima u procesu, uključili smo hrvatsku Izvedivu studiju i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Široku dokumentaciju o napretku Hrvatske ka Evropi možete pronaći na stranici Ministarstva za Evropsku integraciju Hrvatske.

Po pitanju pomoći EU Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu uključili smo Bosnia and Herzegovina, Country Strategy Paper 2002 – 2006 and CARDS, Regional Strategy Paper 2002–2006 (oba samo na engleskom). Tu su i dva ESI dokumenta: Zapadni Balkan 2004. godine i Put u Solun, koji raspravljaju o prirodi EU pomoći za regiju.

 1. Council of Europe (CoE): Parliamentary Assembly - Opinion No. 234: Bosnia and Herzegovina's application for membership of the Council of Europe, January 2002
 2. Council of Europe (CoE): Parliamentary Assembly - Resolution 1383 (2004): Honouring of obligations and commitments by Bosnia and Herzegovina, June 2004
  English  
 3. Council of Europe (CoE): Parliamentary Assembly - Report 10200: Honouring of obligations and commitments by Bosnia and Herzegovina, June 2004
  English  
 4. European Commission (EC): CARDS Assistance Programme to the Western Balkans, Regional Strategy Paper 2002 - 2006
  English  
 5. European Commission (EC): Bosnia and Herzegovina, Country Strategy Paper 2002 - 2006
  English  
 6. European Commission (EC): Report from the Commission - The Stabilisation and Association Process for South East Europe, Second annual report, March 2003
  English  
 7. European Commission (EC): Bosnia and Herzegovina, Stabilisation and Association Report 2003, March 2003
  English  
 8. European Commission (EC): Report from the Commission on the feasibility of negotiating a Stabilisation and Association Agreement with Croatia, May 2000
  English  
 9. European Commission (EC): Stabilisation and Association Agreement with Croatia, July 2001
 10. European Commission (EC): Final Declaration - Zagreb Summit 24 November 2000
  English  
 11. European Commission (EC): Report on the Preparedness of Bosnia and Herzegovina to negotiate a Stabilisation and Association Agreement with the European Union (Feasability Study), November 2003
 12. European Commission (EC): Report from the Commission - The Stabilisation and Association Process for South East Europe, Third annual report, March 2004
  English  
 13. European Commission (EC): Bosnia and Herzegovina, Stabilisation and Association Report 2004
  English  
 14. European Stability Initiative (ESI): The Road to Thessaloniki, Cohesion and the Western Balkans, March 2003
 15. European Stability Initiative (ESI): Western Balkans 2004, Assistance, cohesion and the new boundaries of Europe, November 2002
 16. European Union (EU): EU Road Map - Steps to be taken by Bosnia and Herzegovina to prepare for a launch of a Feasibility Study
 17. European Union (EU): The White Paper
  Requirements for the Integration into the Internal Market of the European Union and the membership in the Union
 18. European Union (EU): Stabilisation and Association Process in short
  English  
 19. European Union (EU): Thessaloniki European Council 19/20 June 2003 - Presidency Conclusions
  English  
 20. European Union (EU): EU - Western Balkan Summit, Thessalonica 19/20 June 2003 - Declaration
  English  
 21. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy: The European Union and the Balkans - From Stabilisation Process to Southeastern Enlargement, September 2002
  English  

This Resource Kit is also available in English.