RIINVEST

 1. RIINVEST Labor Market and Unemployment in Kosova, Draft Research Report
  January 2003
 2. Selected Aspects of the Social Situation and Development of the Pension System in Kosovo, Research Report
  December 2001
 3. Foreign Direct Investment in Kosova: Policy Environment and Promotional Strategy, Research Report
  September 2002
 4. Local Economic Development in Kosova, Research Report
  April 2002
 5. Kosova Budget System- Policies and Sustainability, Research Report
  June 2003
 6. Socially Owned Enterprises and their Privatisation, Research report presented at the International Conference on Privatisation of SOEs and the Reform of Utilities in Kosova
  June 2002
 7. Education and Economic Development of Kosova, Research Report - Draft
  February 2004
 8. SME Financing and Development
  September 28, 2001
 9. A Follow-Up Report on Developments in SME Finance, Promoting Economic Development Through Civil Society - Phase II
  March 2003
 10. Key Issues in Building a Taxation Policy in Kosova, A Draft Report for Discussion
  February 2001
 11. Trade Policies and Export Promotion in Kosova
  November2003
 12. Aspektet kyce te situates sociale dhe ndertimi I sistemitte pensioneve, Raport hulumtues
  Dhjetor 2001
 13. Sistemi buxhetor I Kosoves - Politikat dhe Qendrueshmeria, Raport hulumtues
  Qershor 2003
 14. Investimet e jashtme direkte n'Kosov*: Politika Ekonomike, Rrethina dhe Strategjia e Promovimit, Raport hulumtues
  Shtator 2002
 15. Raporl mbi Ecurite e zhvillimit te sistemit te financimit te NVM-ve ne Kosove, Promovimi I zhvillimit ekonomik nepermjet shoqerise civile- fazs e dyte
  Mars 2003
 16. Perrnbledhje e rezultateve kryesore nga anketa
  2001
 17. Disa ceshtje te ndertimit dhe zbatlmlt te polltlkes fiskale ne Kosove, Propozim per diskutim
  Shkurt 2001
 18. Politika Tregtare dhe Promovimi I Eksportit ne Kosove, Raport hulumtues
  Mentor 2003
 19. Raporti Hulumtuese lidhur me zhvillimin ekonomik local
  Dhjetor 2001
 20. Profifi, Rrethina Institucionale dhe Konkurruese e ndermarrjeve te vogla dhe te mesma (NVM) ne Kosove, Raport nja anketimi i 300 ndermarrjeve private
  Tetor 2001
 21. Financimi I zhvillimit te NVM-ve. Draft raportit hulumtues
  Shtator 2001
 22. Raport mbi ecurine e ndertimit te politikes se tatimeve dhe taksave ne Kosove, Tryeze diskutimi
  Dhjetor 2002
 23. Ndermarrjet shoqerore dhe transformimi/privatizimi I tyre, Draft Raport Hulumtues
  Mars 2001