5 miliardów na ratowanie UE – Polska, pingwiny i praworządność

8/2021

6 sierpnia 2021 r.

Rządy prawa wymagają, aby „nawet  Ci, którzy stoją na straży prawa, prawa tego przestrzegali (…) Jeśli znęcasz się nad pingwinem w londyńskim zoo, nawet jeśli jesteś arcybiskupem Londynu, nie ominie cię kara”      

Tom Bingham, Rządy prawa

Drodzy przyjaciele,

15 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu wydał historyczny wyrok. Odniósł się on do „strukturalnego załamania” polskiego sądownictwa, które

„nie pozwala na zachowanie widocznych oznak niezawisłości i bezstronności sądownictwa oraz na utrzymanie zaufania, jakie sądy powinny budzić w społeczeństwie demokratycznym, ani też na wykluczenie w przekonaniu jednostek wszelkiej uzasadnionej wątpliwości co do niepodatności na czynniki zewnętrzne”.

TSUE potwierdził to, co wielu, w tym ESI, opisywało w licznych szczegółowych raportach: Sytuacja w Polsce stała się dziś swego rodzaju testem, czy możliwe jest stworzenie systemu sprawiedliwości w państwie członkowskim UE bez niezawisłych sądów, gdzie sędziowie mogą być nagradzani i karani przez rząd za treść orzeczeń sądowych.

W takiej sytuacji prawo do rzetelnego procesu sądowego nie może być już zagwarantowane. Zanika także wtedy zaufanie konieczne, aby sądy w innych państwach członkowskich UE akceptowały wyroki polskich sądów. Gdy, jak ma to miejsce w Polsce, sędziowie krajowi karani są za zwracanie się do TSUE o wskazówki dotyczące stosowania prawa UE, niszczony jest europejski system prawny. W całej UE sądy krajowe szanują i wykonują wyroki sądów innych państw członkowskich, niezależnie od tego, czy dotyczą one sporów handlowych, europejskiego nakazu aresztowania czy opieki nad dzieckiem. To zaufanie między sądami umożliwia „swobodny przepływ orzeczeń sądowych”. Bez takiego zaufania nie byłoby możliwe ani utworzenie jednolitego rynku, ani zniesienie granic wewnętrznych. Koen Lenaerts, 66-letni belgijski prezes TSUE, na początku 2020 r. ujął to dosadnie: „bez niezależności sądów środki ochrony prawnej wywodzące się z prawa UE stają się papierowym tygrysem”. Dialog między niezależnymi sądami krajowymi a TSUE jest, zdaniem Lenaertsa, „filarem unijnego systemu ochrony sądowej”. A bez takich filarów budynki zwyczajnie się walą.

Do niedawna, pisze Lenaert, zakładano, że po przystąpieniu do UE państwa „pozostaną zaangażowane w obronę liberalnej demokracji, praw podstawowych i rządów prawa, a nie ludzi. Ostatnie wydarzenia pokazują, że założenie to nie może być po prostu uznane za pewnik”.

Walka o praworządność

Podobnego kryzysu nie było też nigdzie indziej w UE, w tym na Węgrzech, z którymi Polska jest często „leniwie” porównywana. Ponadto, żaden minister sprawiedliwości w UE nigdy nie skupił w swoich rękach tyle władzy, co polski Zbigniew Ziobro, architekt i największy beneficjent rozkładu rządów prawa w swoim kraju.

Po wyroku TSUE Ziobro błyskawicznie zadeklarował, że woli z nim walczyć i ignorować europejskie traktaty, niż zrezygnować z posiadenej przez siebie kontroli. Jak to ujął 21 lipca, ostatnie orzeczenia TSUE „nie są wiążące dla polskich władz, które działają w oparciu o polską konstytucję. Poddanie się tym orzeczeniom byłoby rażąco niezgodne z prawem”. Naiwnością jest oczekiwać, że polski rząd z Ziobro jako ministrem będzie realizował wyroki.

Równie nierozsądne jest przekonanie, że TSUE zaakceptuje kilka kosmetycznych poprawek lub „jakieś porozumienie”, jak ostatnio sugerował polski premier. Kosmetyczne kroki i pozorne kompromisy nie przywrócą zaufania do niezależności polskich sądów i nie rozwiążą głębokich problemów, na które zwrócono uwagę w tym wyroku.

Sąd najwyższy Unii Europejskiej od lat przygotowywał się do tego starcia. Rozwinął swoją „prawną amunicję” w pierwszych wyrokach dotyczących niezależności sędziowskiej wydawanych od lutego 2018 r. Jak opisali dwaj czołowi eksperci, TSUE zbudował „cegła po cegle, odnowiony zestaw zasad i standardów, aby pomóc instytucjom UE i sądom krajowym skuteczniej bronić praworządności”. Wyrok TSUE z 15 lipca jasno określa wymagania. Zawarto w nim cztery kluczowe punkty:

Punkt 1: Praworządność jest podstawową wartością, wyrażoną w art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej.

 „Państwo członkowskie nie może zatem zmienić swojego ustawodawstwa w sposób prowadzący do osłabienia ochrony wartości państwa prawnego, której konkretny wyraz daje w szczególności art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Punkt 2: Niezależne sądy mają fundamentalne znaczenie dla praworządności.

”Wymóg niezawisłości sędziowskiej, stanowiącej integralny element sądzenia, wchodzi w zakres istoty prawa do skutecznej ochrony sądowej oraz prawa podstawowego do rzetelnego procesu sądowego, które to prawo ma fundamentalne znaczenie jako gwarancja ochrony wszystkich praw, jakie podmioty prawa wywodzą z prawa Unii”.

Punkt 3: Przepisy regulujące działalność sądów muszą rozwiewać wszelkie uzasadnione wątpliwości co do ich niezawisłości:

 „gwarancje niezawisłości i bezstronności oznaczają, że muszą istnieć zasady, w szczególności co do składu organu, powoływania jego członków, okresu trwania ich kadencji oraz powodów ich wyłączania lub odwołania, pozwalające wykluczyć, w przekonaniu jednostek, wszelką uzasadnioną wątpliwość co do niepodatności tego organu na czynniki zewnętrzne oraz jego neutralności względem ścierających się przed nimi interesów”.

Punkt 4: Systemy dyscyplinarne NIE mogą być wykorzystywane do kontrolowania treści orzeczeń.

„Jeżeli chodzi dokładniej o przepisy regulujące system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów…system ten będzie przewidywał niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego systemu jako narzędzia politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych”.

TSUE sformułował również pięć konkretnych wymogów:

Wymóg   1: zagwarantować niezależność nowej izby dyscyplinarnej

Wymóg 2: zaprzestać nadużywania procedur dyscyplinarnych do kontrolowania treści orzeczeń sądowych

Wymóg  3: stworzyć solidny i przewidywalny system dyscyplinarny

Wymóg 4: zaprzestać nadużywania tego systemu do nękania sędziów nieprzychylnych Ministerstwu Sprawiedliwości

Wymóg 5: zaprzestać nacisków na sędziów, aby nie kierowali pytań do TSUE (w celu uzyskania „orzeczeń wstępnych”)

Dlaczego nie będzie kompromisu

Determinacja polskiego rządu, by wszelkimi dostępnymi środkami podporządkować sobie sądownictwo, nie ulega już wątpliwości. A jednak niektórzy obserwatorzy wciąż nie potrafią zrozumieć strategii polskiego rządu, mimo że stosuje ją już od dłuższego czasu.

Mówiący biegle po angielsku były bankier Mateusz Morawiecki, który powołany został na urząd w grudniu 2017 roku, jest mistrzem w dyplomatycznej grze polegającej na udawaniu negocjacji bez czynienia ustępstw w jakiejkolwiek kwestii merytorycznej. W styczniu 2018 roku Morawiecki spotkał się z ówczesnym przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean Claude’em Junckerem. Juncker zadeklarował, że cieszy się na „postępy, które mają nadejść do końca lutego”. 14 lutego 2018 roku Juncker powtórzył: „Myślę, że jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego”.

Nie było żadnego postępu. Nie rozwiązano żadnych problemów. Nowy system dyscyplinarny służący kontrolowaniu sędziów i podważaniu podziału władzy konstruowany był w oszałamiającym tempie. 

22 marca 2018 r. polski premier stwierdził dosadnie: „Istota, najważniejsze elementy reformy pozostają nietknięte. Jednocześnie przyglądamy się temu, co pozwoliłoby drugiej stronie powiedzieć: O, można osiągnąć kompromis z Polską”.  3 kwietnia 2018 roku Juncker ogłosił, że na obietnice ustępstw ze strony polskiego rządu patrzy „z dużą dozą sympatii”. Polski sekretarz stanu do spraw UE powiedział 3 kwietnia 2018 r. niemieckiemu radiu: „Czynimy ustępstwa dotyczące kwestii, które nie odgrywają żadnej centralnej roli w systemie sądownictwa”.

Na początku maja 2018 roku Financial Times i inne międzynarodowe media napisały, że „Polska idzie z UE na kolejne ustępstwa w sprawie reform sądowych”. Powoływały się na „ustępstwa” przedstawione przez polski rząd 22 marca. Żadnych ustępstw nie było. Przyznał to wówczas minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, tłumacząc 4 maja 2018 r.: „Chcemy pokazać pewną otwartość na żądania Komisji, żeby zamknąć tę sprawę i zająć się innymi ważnymi sprawami europejskimi, jak budżet”. A w przemówieniu wygłoszonym 11 listopada 2019 r. prezydent Andrzej Duda zaatakował (wówczas jeszcze) krytycznych sędziów Sądu Najwyższego, po czym oświadczył: „Trzeba spokojnie zaczekać, aż odejdą”.

Dokładnie tak się stało. W efekcie, gdy w zeszłym miesiącu przyszło TSUE orzeczenie, związane z:

– Krajową Radą Sądownictwa, odpowiedzialną za nominowanie sędziów, składającą się z 25 osób, z których zdecydowana większość była członkami partii rządzącej lub została przez nią mianowana; oraz

– system dyscyplinarny, w którym Minister Sprawiedliwości bezpośrednio lub pośrednio mianuje każdą osobę zaangażowaną w dochodzenie, ściganie i orzekanie w sprawach dyscyplinarnych przeciwko sędziom.

Istnieje rozwiązanie — sankcja w wysokości 5 mld euro

Negocjacje nie przyniosą rezultatów, nie są też konieczne. UE nie jest bezsilna: same traktaty oferują rozwiązanie.

20 lipca wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, gotowa użyć wszelkich środków, aby wyrok TSUE został wykonany, postawiła ultimatum: „wystąpimy o sankcje finansowe, jeśli Polska nie naprawi sytuacji do 16 sierpnia. Prawa obywateli i przedsiębiorstw w UE muszą być chronione w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. W tej sprawie nie może być kompromisu”.

Możliwość nakładania sankcji finansowych w przypadku niewykonania wyroków TSUE istnieje od 1993 roku. TSUE nałożył takie sankcje 37 razy.

Traktaty europejskie dają Komisji prawo do zaproponowania dowolnych sankcji finansowych. Stanowią one także, że TSUE ma ostatnie słowo co do wysokości grzywny, niezależnie od tego, jaką kwotę uzna za stosowną. Wysokość tych sankcji, ustalanych na podstawie wzoru opracowanego przez Komisję w 2005 r. była zazwyczaj skromna. Wzór ten nie jest wiążący, a traktat UE nie określa górnej granicy możliwych grzywien. Zgodnie z wytycznymi Komisji należy dążyć do tego, aby „sama kara stanowiła czynnik odstraszający od dalszego naruszania przepisów”. Przewidziana jest również możliwość nakładania wyjątkowo wysokich grzywien „w uzasadnionych przypadkach”.

Nigdy wcześniej nie było sprawy o naruszenie traktatów o podobnym znaczeniu dla systemu prawnego UE i dla przetrwania unijnej praworządności. Uzasadnia to nałożenie sankcji niespotykanej w historii UE. Komisja Europejska i TSUE mogłyby to uczynić w oparciu o  Zasadę z Artykułu 19 TEU:

„Za każdym razem, gdy TSUE stwierdzi, że gwarantowane przez artykuł 19 Traktatu UE prawo do „skutecznej ochrony prawnej” w sądach krajowych jest naruszone, a państwo członkowskie odmawia przy tym usunięcia uchybienia, nakładana jest sankcja finansowa w wysokości co najmniej 1 procent PKB tego kraju rocznie”.

W przypadku Polski, której PKB wynosi ok. 520 mld euro, oznaczałoby to karę w wysokości ok. 5,2 mld euro rocznie. Komisja powinna zatem zaproponować grzywnę, która następnie nałożona zostanie przez TSUE. Kara finansowa w wysokości 880 mln euro powinna być wznawiana co dwa miesiące do czasu wykonania przez rząd polski orzeczenia z 15 lipca. Jeśli polski rząd zobowiąże się do pełnego wdrożenia tego wyroku do 16 sierpnia i porzuci dążenie do kontrolowania swoich sędziów, sankcji finansowych nie będzie.

Punkt zwrotny dla Europy

Jest to ogromna szansa zarówno dla Polski, jak i dla UE. Wdrożenie wyroku TSUE z 15 lipca skutecznie oddaliłoby perspektywę prawnego Polexitu i przywróciłoby zaufanie do polskich sądów w całej UE.

Egzekwowanie zasady Artykułu 19 wzmocniłoby system prawny UE dla następnych pokoleń. Żadne państwo członkowskie UE nie powinno już nigdy ulec pokusie zniszczenia niezależności swoich sądów. Żadne państwo nie powinno też nigdy odważyć na zignorowanie wyroków TSUE w tak fundamentalnej sprawie. Byłby to pozytywny punkt zwrotny w historii Unii. Jak to ujął Koen Lenaerts na początku 2020 roku:

„Dziś Europejczycy stoją przed definiującym momentem w historii integracji […] zasada niezawisłości sądów musi zostać zachowana, aby UE pozostała „Unią demokracji”, „Unią praw” i „Unią sprawiedliwości”. Jeśli następne pokolenie Europejczyków ma odkrywać nowe horyzonty dla coraz bardziej zintegrowanej Unii, w której obywatele mogą nadal korzystać ze sfery wolności osobistej wolnej od ingerencji publicznych, integracja poprzez rządy prawa jest jedyną drogą naprzód”.

Z poważaniem,

Gerald Knaus

Twitter: @rumeliobserver

Artykuł 19 ust. 1:

„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Czuwa on nad wykładnią i stosowaniem traktatów w poszanowaniu prawa.

Państwa członkowskie zapewniają środki odwoławcze wystarczające do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii”.

Warto przeczytać:

Wyrok TSUE w sprawie Polski z 15 lipca 2021

Mocny esej Koena Lenaertsa o tym, co jest stawką: Nowe horyzonty dla praworządności w UE (2020)

Doskonały przegląd ostatnich wydarzeń autorstwa dwóch czołowych ekspertów, Laurenta Pecha i Dimitry’ego Kochenova: Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview, maj 2021 r.

Przeczytaj także Laurent Pech, Patryk Wachowiec i Dariusz Mazur: Poland’s Rule of Law Breakdown: Pięcioletnia ocena (braku)działań UE, 2021

Klasyka – lektura obowiązkowa: Tom Bingham, The Rule of Law, 2011

5 Milliarden zur Rettung der EU – Polen, Pinguine und der Rechtsstaat

ESI Newsletter 8/2021

6. August 2021

„Ein Rechtsstaat verlangt, dass auch die Hüter des Gesetzes das Gesetz befolgen… Auch der Erzbischof von London entgeht der Strafverfolgung nicht, wenn er im Londoner Zoo einen Pinguin misshandelt.“

Tom Bingham, The Rule of Law

Liebe Freunde,

Am 15. Juli fällte der Europäische Gerichtshof  (EuGH) in Luxemburg ein historisches Urteil. Es verweist auf einen „strukturellen Bruch“ der polnischen Justiz,

„der es nicht mehr erlaube, den Eindruck der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz und das Vertrauen zu wahren, das die Gerichte in einer demokratischen Gesellschaft schaffen müssten, und jeden berechtigten Zweifel der Rechtsunterworfenen… auszuräumen.“

Der EuGH bestätigte, was viele, darunter auch ESI, beschrieben haben: das heutige Polen ist ein Experiment dafür, ob es möglich ist, in einem EU-Mitgliedsstaat ein Justizsystem ohne unabhängige Gerichte zu schaffen. Ein System, in dem Richter von der Regierung für den Inhalt ihrer Urteile belohnt oder auch bestraft werden können.

Unter derartigen Umständen ist das Recht auf ein faires Verfahren nicht mehr gewährleistet. Das Vertrauen von Gerichten anderer EU-Mitgliedstaaten, das nötig ist, um  polnische Gerichtsurteile zu akzeptieren, schwindet. Wenn nationale Richter dafür bestraft werden, wie es in Polen derzeit passiert, dass sie sich an den EuGH wenden, um Orientierungshilfe bei der Anwendung von EU-Recht zu bekommen, bricht das europäische Rechtssystem zusammen.

EU-weit erkennen nationale Gerichte die Urteile von Gerichten anderer Mitgliedstaaten an und setzen diese um, ob bei Handelsstreitigkeiten, Europäischen Haftbefehlen oder beim Sorgerecht für Kinder. Dieses gegenseitige Vertrauen der Gerichte ermöglicht den „freien Verkehr gerichtlicher Entscheidungen“. Ohne solch ein Vertrauen wäre weder die Schaffung eines Binnenmarktes noch die Aufhebung der Binnengrenzen möglich gewesen. Das machte der 66-jährige Belgier Koen Lenaerts, Präsident des EuGH, Anfang 2020 klar: „Ohne richterliche Unabhängigkeit werden Rechtsmittel auf Grundlage des EU-Rechts zu einem Papiertiger.“ Der Dialog zwischen unabhängigen nationalen Gerichten und dem EuGH, so Lenaerts, ist „der Schlussstein des EU-Rechtsschutzsystems“. Und ohne Schlussstein stürzen Gebäude ein.

Bis vor kurzem ging man laut Lenaerts davon aus, dass sich Staaten durch ihren Beitritt zur EU „dazu verpflichten, die liberale Demokratie, ihre Grundrechte, sowie die Hoheit von Gesetzen, und nicht von Personen, zu verteidigen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass diese Annahme nicht einfach als selbstverständlich angesehen werden kann.”

Der Kampf um die Rechtsstaatlichkeit

Nirgendwo in der EU gab es einen vergleichbaren Zusammenbruch. Auch nicht in Ungarn, das in diesem Zusammenhang fälschlicherweise gern mit Polen in einem Atemzug genannt wird. Kein anderer Justizminister in der EU genießt annähernd so viel Macht wie Polens Zbigniew Ziobro, Architekt und größter Nutznießer des Zusammenbruchs des Rechtsstaates in seinem Land.

Ziobro erklärte am 21. Juli, die jüngsten EuGH-Urteile „sind für polnischen Behörden, die auf der Grundlage der polnischen Verfassung handeln, nicht bindend. Sich dieser Urteile zu unterwerfen wäre offenkundig rechtswidrig.“ Ziobro würde lieber den EuGH bekämpfen und europäische Verträge ignorieren als Kontrolle abzugeben. Es wäre naiv zu glauben, dass eine polnische Regierung mit ihm als Minister das Urteil des EuGH umsetzen wird.

NEU Inside the system Ziobro built

ESI Hintergrundpapier (auf Englisch)

Ebenso unvernünftig wäre die Annahme, der EuGH würde ein paar oberflächliche Änderungen oder „irgendeine Einigung“ akzeptieren, wie es der polnische Premierminister kürzlich vorschlug. Belanglose Schritte und falsche Kompromisse können das Vertrauen in die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte nicht wiederherstellen und würden auch nicht die im Urteil genannten tiefgreifenden Probleme beseitigen.

Das höchste Gericht der Europäischen Union bereitet sich seit Jahren auf diese Machtprobe vor. In seinen wegweisenden Urteilen seit Februar 2018 hat es sein rechtliches Arsenal ausgebaut. So beschrieben zwei führende Experten, wie der EuGH „Schritt für Schritt ein neues Paket von Grundsätzen und Standards geschaffen hat, um EU-Institutionen und nationalen Gerichten dabei zu helfen, die Rechtsstaatlichkeit effektiver zu schützen.“ Das EuGH-Urteil vom 15. Juli macht deutlich, was erforderlich ist und nennt vier Kernpunkte:

Punkt 1: Die Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundwert, der in Artikel 19 des Vertrags über die Europäische Union zum Ausdruck kommt.

„Ein Mitgliedstaat darf daher seine Rechtsvorschriften nicht dergestalt ändern, dass der Schutz des Wertes der Rechtsstaatlichkeit vermindert wird, eines Wertes, der namentlich durch Artikel 19 des Vertrags über die Europäische Union konkretisiert wird.“

Punkt 2: Unabhängige Gerichte sind von zentraler Bedeutung für den Rechtsstaat.

Die Anforderung der Unabhängigkeit der Gerichte, die dem Auftrag des Richters inhärent ist, gehört zum Wesensgehalt des Rechts auf wirksamen Rechtsschutz und des Grundrechts auf ein faires Verfahren, dem als Garant für den Schutz sämtlicher dem Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsender Rechte…grundlegende Bedeutung zukommt.“

Punkt 3: Regeln für Gerichte müssen jeden begründeten Zweifel an ihrer Unabhängigkeit ausräumen.

„[D]ie nach dem Unionsrecht erforderliche Gewähr für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit [setzt] voraus, dass es Regeln insbesondere für die Zusammensetzung der Einrichtung, die Ernennung, die Amtsdauer und die Gründe für Enthaltung, Ablehnung und Abberufung ihrer Mitglieder gibt, die es ermöglichen, bei den Rechtsunterworfenen jeden berechtigten Zweifel an der Unempfänglichkeit dieser Einrichtung für äußere Faktoren und an ihrer Neutralität in Bezug auf die widerstreitenden Interessen auszuräumen.“

Punkt 4: Disziplinarsysteme dürfen NICHT dazu verwendet werden, den Inhalt von Urteilen zu beeinflussen.

„Was im Einzelnen die Vorschriften der Disziplinarordnung für Richter betrifft, so verlangt die Anforderung der Unabhängigkeit, … dass die Disziplinarordnung die erforderlichen Garantien aufweist, damit jegliche Gefahr verhindert wird, dass sie als System zur politischen Kontrolle des Inhalts justizieller Entscheidungen eingesetzt wird.“

Der EuGH stellte zudem fünf konkrete Forderungen:

Forderung 1: Gewährleistung der Unabhängigkeit der neuen Disziplinarkammer in Polen.

Forderung 2: Ende des Missbrauchs von Disziplinarverfahren zur inhaltlichen Kontrolle von Urteilen.

Forderung 3: Schaffung eines robusten und vorhersehbaren Disziplinarregimes.

Forderung 4: Ende des Missbrauchs dieses Regimes, um Richter unter Druck zu setzen, die dem Justizministerium nicht gefallen.

Forderung 5: Das Erfragen von Vorentscheidungen beim EuGH muss wieder ermöglicht werden, ohne dass Richter mit Disziplinarmaßnahmen rechnen müssen.

Der Kampf hat begonnen. Europas führende Richter haben dabei das Recht und die Geschichte der europäischen Integration auf ihrer Seite.

Warum es keine Kompromisse geben wird

Die Entschlossenheit der polnischen Regierung, die Justiz mit allen verfügbaren Mitteln unter ihre Kontrolle zu bringen, steht mittlerweile außer Zweifel. Dennoch fallen manche Beobachter noch immer auf die Verneblungsstrategie der polnischen Regierung herein. Sie ist nicht neu.

Mateusz Morawiecki, der aus der Wirtschaft in die Politik wechselte, fließend Englisch spricht und im Dezember 2017 polnischer Ministerpräsident wurde, ist ein Meister dieser Diplomatie. Er gibt vor zu verhandeln, ohne inhaltlich Zugeständnisse zu machen. Im Januar 2018 traf Morawiecki den damaligen Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker. Juncker erklärte daraufhin, er freue sich darauf, „bis Ende Februar Fortschritte zu machen“. Am 14. Februar 2018 wiederholte Juncker: „Ich denke, die Chancen stehen gut, dass sich die polnischen Positionen auf unsere zubewegen.“

Es gab keinen Fortschritt. Keine Fehlentwicklung wurde korrigiert. Stattdessen wurde mit Hochdruck ein neues Disziplinarsystem zur Kontrolle von Richtern und zur Untergrabung der Gewaltenteilung aufgebaut.

Am 22. März 2018 äußerte sich der polnische Ministerpräsident unverblümt: „Der Kern, die wesentlichsten Elemente der Reform, bleiben unangetastet. Gleichzeitig überlegen wir, was der anderen Seite den Eindruck vermitteln würde: Oh, mit Polen kann man einen Kompromiss finden.“ Am 3. April 2018 erklärte Juncker, er sehe die Zugeständnisse der polnischen Regierung „mit Wohlwollen“. Der polnische Staatssekretär für EU-Angelegenheiten sagte am 3. April 2018 einem deutschen Radiosender: „Die Zugeständnisse machen wir in Bereichen, die keine zentrale Rolle im Justizwesen spielen.“

Anfang Mai 2018 schrieben die Financial Times und andere internationale Medien: „Polen macht der EU neue Zugeständnisse bei Rechtsreformen.“ Man las von „Zugeständnissen“, die die polnische Regierung am 22. März vorgelegt hatte. Aber es gab keine Zugeständnisse. Selbst Außenminister Jacek Czaputowicz bestätigte das indirekt, als er am 4. Mai 2018 erklärte: „Wir zeigen Offenheit gegenüber den Forderungen der Kommission, um diesen Fall abzuschließen und uns mit wichtigeren europäischen Angelegenheiten wie dem Haushalt zu befassen.“ Und in einer Rede vom 11. November 2019 griff Präsident Andrzej Duda die (damals noch) kritischen Richter des Obersten Gerichtshofs in Polen an und erklärte: „Wir werden sie aussitzen.“

Genau das ist passiert. Als der EuGH im letzten Monat sein Urteil verkündete, ging es um

  • den Nationalen Justizrat, der für die Nominierung von Richtern zuständig ist und aus 25 Personen besteht, von denen die überwiegende Mehrheit Mitglieder der Regierungspartei waren oder von ihr unter fragwürdigen Umständen ernannt worden waren; und
  • ein Disziplinarsystem, bei dem der Justizminister direkt oder indirekt jede einzelne Person ernennt, die an Ermittlungen, Anklagen und Urteilen in Disziplinarverfahren gegen Richter beteiligt ist.

 € 5 Milliarden – Sanktion als beste Lösung

Verhandlungen mit der derzeitigen Regierung werden nichts ändern und sind auch nicht notwendig. Denn die EU ist nicht machtlos und die Verträge selbst bieten einen Ausweg.

Am 20. Juli setzte Vera Jourova, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und fest entschlossen, das EuGH-Urteil umgesetzt zu sehen, eine Frist,: „Wir werden finanzielle Sanktionen beantragen, wenn Polen bis zum 16. August die Mängel nicht behebt. Die Rechte von EU-Bürgern und Unternehmen müssen in allen Mitgliedstaaten in gleicher Weise geschützt werden. Da kann es keine Kompromisse geben.“

Die Möglichkeit, finanzielle Sanktionen zu verhängen, wenn EuGH-Urteile nicht umgesetzt werden, besteht seit 1993. Der EuGH verhängte solche Sanktionen insgesamt 37 Mal. Laut EU-Recht kann die Kommission eine finanzielle Strafe in jeder Höhe vorschlagen. Der EuGH hat das Recht, eine entsprechende Geldbuße festzulegen, und zwar in jeder Höhe, die er für angemessen hält. Festgelegt auf Grundlage einer von der Kommission im Jahr 2005 entwickelten Formel, fiel die Höhe dieser Sanktionen bislang üblicherweise bescheiden aus. Aber diese Formel ist nicht bindend. Außerdem legt der EU-Vertrag keine Obergrenze fest. In den Leitlinien der Kommission heißt es, maßgebend für die Höhe der Sanktionen sei „die erforderliche Abschreckungswirkung, um einen erneuten Verstoß zu verhindern.“ Sie sieht außergewöhnliche Geldbußen vor, „wenn dies in Einzelfällen berechtigt erscheint und ausführlich begründet wird.“

NEU How infringement penalties are set – the case for 5 billion

ESI-Hintergrundpapier (in Englisch)

Noch nie gab es einen Vertragsverletzungsfall, der für das Rechtssystem der EU und für den Fortbestand der Rechtsstaatlichkeit von vergleichbarer Bedeutung war. Das rechtfertigt auch eine in der Geschichte der EU noch nie dagewesene Strafe. Die Kommission und der EuGH könnten sich dabei auf ein Artikel 19-Prinzip stützen:

Wann immer der EuGH feststellt, dass ein Mitgliedstaat das in Artikel 19 des EU-Vertrags garantierte Recht auf „wirksamen Rechtsschutz“ durch nationale Gerichte verletzt und den Mangel nicht behebt, wird eine jährliche Geldstrafe in der Höhe von mindestens 1 Prozent seines BIP verhängt.

Im Fall Polen mit einem BIP von rund € 520 Mrd. entspräche dies einer Geldstrafe von rund € 5,2 Mrd. pro Jahr. Die Kommission sollte einen entsprechenden Vorschlag machen, und der EuGH diese Geldstrafe dann verhängen: Alle zwei Monate eine Geldbuße von € 880 Millionen, bis die polnische Regierung das Urteil vom 15. Juli umsetzt. Verpflichtet sich die polnische Regierung, das Urteil vor dem 16. August vollständig umzusetzen und die Repression gegen Richtr einzustellen, würde es keine finanziellen Sanktionen geben.

Ein Wendepunkt für Europa

Das ist eine große Chance für Polen und die EU. Eine Umsetzung des EuGH-Urteils vom 15. Juli würde die Wahrscheinlichkeit eines legalen Polexit minimieren und das Vertrauen in polnische Gerichte in der gesamten EU wiederherstellen.

Die Durchsetzung des Artikels 19-Prinzips würde das EU-Rechtssystem für die Zukunft stärken. Kein EU-Mitgliedstaat sollte je wieder versuchen, die Unabhängigkeit seiner Gerichte zu beinträchtigen oder gar zu zerstören, oder Urteile des EuGHs zu derart grundlegenden Fragen zu ignorieren. Es wäre ein positiver Wendepunkt in der Geschichte der EU. So beschrieb es Koen Lenaerts Anfang 2020:

„Heute stehen die Europäer vor einem entscheidenden Moment in der Geschichte der Integration … der Grundsatz der Unabhängigkeit der Justiz muss gewahrt werden, damit die EU eine ‚Union der Demokratien‘, eine ‚Union der Rechte‘ und eine ‚Union der Justiz‘ bleibt. Wenn die nächste Generation von Europäern neue Horizonte für eine immer engere Union erschließen soll, in der Bürger weiterhin eine Sphäre individueller Freiheit, ohne öffentliche Einmischung, genießen können, dann ist die Integration durch Rechtsstaatlichkeit der einzige Weg nach vorne.“

Mit besten Grüßen,

Gerald Knaus

Twitter: @rumeliobserver

Weiterführende Literatur

Artikel 19 (1)

“Der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Gerichtshof, das Gericht und Fachgerichte. Er sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge.

Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist.”

Lesenswert: Das Urteil des EuGH über Polen vom 15. Juli 2021

Ein überzeugender Aufsatz von Koen Lenaerts darüber, was auf dem Spiel steht: New Horizons for the Rule of Law within the EU (2020)

Hier finden Sie einen hervorragenden Überblick über die letzten Entwicklungen, von den führenden Expertent Laurent Pech und Dimitry Kochenov: Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview, Mai 2021

Auch lesenswert: Laurent Pech, Patryk Wachowiec und Dariusz Mazur: Poland’s Rule of Law Breakdown: A Five-Year Assessment of EU’s (In)Action, 2021

Ein Must-Read -Klassiker: Tom Bingham, The Rule of Law, 2011

NEU: ESI Inside the system Ziobro built (August 2021)

NEU: ESI How infringement penalties are set – the case for 5 billion (August 2021)

ESI und Batory: On the breakdown of the legal system in Poland (Mai 2018)

Reaktionen auf das Werben von ESI- und Batory dafür, Polen beim EuGH zu verklagen

ESI Brainstorming zur Rechtsstaatlichkeit in Polen, November 2019

ESI und Batory: On the need to take the Polish disciplinary regime to the ECJ. (März 2019)

ESI: On the need to confront the illiberal system Ziobro built (Dezember 2019)

Gerald Knaus in Der Spiegel „Diesmal geht es um alles“ – über Rechtsstaatlichkeit in Polen (Juli 2021)

Gerald Knaus in Der Spiegel über EU-Gelder und  die Krise der Gerichte in Polen (April 2020)

Gerald Knaus in Die Welt zu Polen „Eine Entwicklung viel gefährlicher als der Brexit“ (Oktober 2020)

NEU: ESI 70 years refugee convention – what now? (Juli 2021)

NEU: Rumeli Observer: 22 years of ESI – looking back (Juli 2021)

NEU Rumeli Observer:  Gerald Knaus and Jean Asselborn on refugees and EU borders (Juli 2021)

NEU Diskussion zu Azerbaijan und Korruption, mit dem deutschen Parlamentarier Frank Schwabe (Juli 2021)

5 milliards pour sauver l’UE – La Pologne, les pingouins et l’État de droit

Bulletin d’ESI 8/2021

6 août 2021

5 milliards pour sauver l’UE – La Pologne, les pingouins et l’État de droit

« L’État de droit exige que « même les gardiens de la loi obéissent à la loi… Si vous maltraitez un pingouin dans le zoo de Londres, vous n’échapperez pas à la justice parce que vous êtes l’archevêque de Londres. »

            Tom Bingham, The Rule of Law

Chers amis,

Le 15 juillet, la Cour européenne de justice (CEJ) située au Luxembourg a rendu un arrêt historique qui fait état d’une « rupture structurelle » du système judiciaire polonais qui ne permet plus

« de préserver l’apparence d’indépendance et d’impartialité de la justice et la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique ni d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables. »

La CEJ a confirmé ce que beaucoup, dont ESI, ont auparavant décrit dans de nombreux rapports détaillés : Aujourd’hui, la Pologne sert de test pour savoir s’il est possible de créer un système judiciaire dans un État membre de l’UE sans tribunaux indépendants, un système dans lequel les juges peuvent être récompensés ou punis par le gouvernement en fonction du contenu des décisions judiciaires rendues.

Dans une telle situation, le droit à un procès équitable ne peut plus être garanti et la confiance dans les jugements rendus par les tribunaux polonais -nécessaire pour leur reconnaissance par les tribunaux des autres États membres de l’UE- s’effrite. Et comme cela se fait fréquemment de nos jours en Pologne, lorsque les juges nationaux sont sanctionnés parce qu’ils s’adressent à la CEJ afin d’obtenir des conseils sur la manière d’appliquer le droit européen, c’est tout le système juridique européen qui part en lambeau. Dans toute l’UE, les tribunaux nationaux respectent et appliquent les jugements des tribunaux des autres États membres, qu’il s’agisse d’un litige commercial, d’un mandat d’arrêt européen ou d’une décision relative à la garde des enfants. Cette confiance entre les tribunaux rend possible la « libre circulation des décisions judiciaires. » Sans cette confiance, ni la création d’un marché unique ni l’abolition des frontières intérieures n’auraient été possibles. Le président belge de la CEJ qui est âgé de 66 ans, Koen Lenaerts, l’a dit sans ambages au début de 2020 : « sans indépendance judiciaire, les divers recours fondés sur le droit européen deviennent un tigre de papier. » Le dialogue entre les tribunaux nationaux indépendants et la CEJ est, selon Lenaerts, « la clé de voûte du système européen de protection judiciaire. » Et nous le savons, en l’absence de clé de voûte, les bâtiments s’effondrent.

Jusqu’à récemment, selon M. Lenaert, on supposait qu’en adhérant à l’UE, les États « resteraient attachés à la défense de la démocratie libérale, des droits fondamentaux et d’un gouvernement de lois et non d’hommes. Les développements récents montrent que cette hypothèse ne peut simplement pas être considérée comme acquise. »

La bataille pour l’État de droit

Il n’y a pas eu de rupture similaire ailleurs dans l’UE, y compris en Hongrie, à laquelle la Pologne est souvent paresseusement associée. Et aucun ministre de la justice dans l’UE n’a concentré autant de pouvoir entre ses mains que le Polonais Zbigniew Ziobro, l’architecte et le plus grand bénéficiaire de l’effondrement de l’État de droit dans son pays.

Ziobro a rapidement déclaré qu’il préférait se battre contre la CEJ et ignorer les traités européens plutôt que de céder le contrôle. Comme il l’a déclaré le 21 juillet, ces récents arrêts de la CEJ « ne sont pas contraignants pour les autorités polonaises qui agissent sur la base de la constitution polonaise. Se soumettre à ces arrêts serait manifestement illégal. » Il serait naïf d’espérer qu’un gouvernement polonais dont Ziobro est le ministre de la justice se conforme à l’arrêt de la CEJ.

NOUVEAU Inside the system Ziobro built

Document de référence d’ESI

Il serait tout aussi déraisonnable de croire que la CEJ accepte quelques corrections cosmétiques ou « une sorte d’accord », comme l’a récemment suggéré le premier ministre polonais. Les mesures cosmétiques et les faux compromis ne peuvent ni rétablir la confiance dans l’indépendance des tribunaux polonais ni résoudre les problèmes profonds reconnus dans l’arrêt rendu par la CEJ.

La plus haute juridiction de l’Union européenne se prépare à cette épreuve de force depuis des années. Elle a accumulé un bon nombre de munitions juridiques grâce à des arrêts décisifs rendus à partir de février 2018. Comme l’ont décrit deux grands experts, la CEJ a construit « brique par brique, une nouvelle série de principes et de normes pour aider les institutions de l’UE et les tribunaux nationaux à défendre plus efficacement l’État de droit. » L’arrêt du 15 juillet de la CEJ est clair sur ce qui est requis à cet égard. Il comporte quatre points essentiels :

Point 1 : L’État de droit est une valeur fondamentale, exprimée à l’article 19 du Traité de l’Union européenne.

« Un État membre ne saurait donc modifier sa législation de manière à entraîner une régression de la protection de la valeur de l’État de droit, valeur qui est concrétisée, notamment, par l’article 19 Traité de l’Union européenne. »

Point 2 : Les tribunaux indépendants sont d’une importance capitale pour l’État de droit.

« Cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. »

Point 3 : Les règles régissant les tribunaux doivent écarter tout doute légitime quant à leur indépendance.

« les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’UE postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. »

Point 4 : Les systèmes disciplinaires ne doivent PAS être utilisés afin d’exercer un contrôle sur le contenu des décisions judiciaires.

« S’agissant plus particulièrement des règles gouvernant le régime disciplinaire applicable aux juges, l’exigence d’indépendance…impose…que ce régime présente les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. »

La Cour de justice a également formulé cinq demandes concrètes :

Demande 1 : garantir l’indépendance de la nouvelle chambre disciplinaire

Demande 2 : mettre fin à l’abus des procédures disciplinaires pour contrôler le contenu des jugements

Demande 3 : créer un régime disciplinaire solide et prévisible

Demande 4 : mettre fin à l’utilisation abusive de ce régime qui permet d’harceler les juges que le ministère de la justice n’apprécie pas

Demande 5 : mettre fin aux pressions visant à empêcher les juges de s’adresser à la CEJ (par voie de « questions préjudicielles »)

Aujourd’hui, la bataille est engagée et les juges les plus éminents de l’Europe ont à la fois le droit et l’histoire de l’UE de leur côté.

Pourquoi il n’y aura pas de compromis

La détermination du gouvernement polonais à placer le système judiciaire sous son contrôle direct par tous les moyens disponibles ne fait désormais plus aucun doute. Et pourtant, certains observateurs ne voient toujours pas assez clairement la stratégie adoptée par le gouvernement polonais. Nous sommes déjà passés par là.

L’ex-banquier anglophone Mateusz Morawiecki, devenu premier ministre polonais en décembre 2017, est maître dans le jeu diplomatique consistant à faire semblant de négocier sans faire de concessions sur aucune question de fond. En janvier 2018, Morawiecki a rencontré Jean Claude Juncker, alors président de la Commission. Juncker a déclaré qu’il espérait « faire des progrès d’ici la fin du mois de février. » Le 14 février 2018, Juncker a répété : « Je pense qu’il y a de bonnes chances pour que les positions polonaises se rapprochent des nôtres. » Cependant, il n’y a eu aucun progrès. Rien n’a pu être réglé. En Pologne, un nouveau système disciplinaire visant à placer les juges sous le contrôle du gouvernement et miner la séparation des pouvoirs s’est ainsi développé à grande vitesse.

Le 22 mars 2018, le premier ministre polonais n’a pas mâché ses mots : « L’essence-même de la réforme, c’est-à-dire les points les plus importants, reste inchangée. Dans le même temps, nous examinons ce qui pourrait permettre à l’autre partie de dire : Oh, on peut arriver à un compromis avec la Pologne. » Le 3 avril 2018, Juncker a annoncé qu’il considérait les promesses de concessions du gouvernement polonais « avec beaucoup de sympathie. » Le même jour, le secrétaire d’État polonais aux affaires européennes a parlé à une radio allemande pour expliquer que Varsovie faisait des conscessions « sur des questions qui ne jouent aucun rôle central dans le système judiciaire. »

Début mai 2018, selon le Financial Times et d’autres médias internationaux, la Pologne offrait « de nouvelles concessions à l’UE sur les réformes juridiques. » La presse étrangère faisait, en effet, référence aux « concessions » présentées par le gouvernement polonais le 22 mars. Mais, en réalité il n’y avait eu aucune concession ! Le ministre polonais des affaires étrangères, Jacek Czaputowicz, avait admis à l’époque ce que son pays voulait faire, comme le démontrent ces mots qu’il a prononcés le 4 mai 2018 : « Nous voulons montrer une certaine ouverture face aux demandes de la Commission afin de clore ce dossier et de pouvoir traiter d’autres questions européennes importantes, comme le budget. » Plus d’un an après, dans un discours prononcé le 11 novembre 2019, le président Andrzej Duda s’en est pris aux juges de la Cour suprême qui à l’époque encore critiquaient la démarche du gouvernment. Il a déclaré : « Nous allons attendre jusqu’à ce qu’ils partent. »

C’est ce qui s’est précisément passé, et par conséquent, lorsque la CEJ a rendu son arrêt le mois dernier, elle avait affaire à :

  • un Conseil national de la magistrature, chargé de nommer les juges, composé de 25 personnes, dont la grande majorité étaient membres du parti au pouvoir ou nommées par celui-ci ; et
  • un système disciplinaire dans lequel le ministre de la justice nomme directement ou indirectement chaque personne impliquée dans l’enquête, les poursuites et le jugement concernant les plaintes disciplinaires contre les juges.

La voie à suivre – une sanction de 5 milliards d’euros

Dans le contexte actuel, les négociations n’aboutiront nulle part. De plus, elles ne sont certainement pas nécessaires. L’UE n’est pas impuissante : les traités eux-mêmes indiquent la voie à suivre.

Le 20 juillet, la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, déterminée à voir l’arrêt de la CEJ appliqué, a fixé une échéance : « nous demanderons des sanctions financières si la Pologne ne remédie pas à la situation d’ici le 16 août. Les droits des citoyens et des entreprises de l’UE doivent être protégés de la même manière dans tous les États membres. Il ne peut y avoir de compromis sur ce point. »

La possibilité d’imposer des sanctions financières si les arrêts de la CEJ ne sont pas exécutés existe depuis 1993. La CEJ a imposé de telles sanctions à 37 reprises.

Le droit communautaire donne à la Commission le droit de proposer toute sorte de sanction financière. Il octroie également à la CEJ le droit de décider de l’amende à imposer ainsi que du montant qu’elle estime approprié. Calculé sur la base d’une formule élaborée par la Commission en 2005, le montant de ces sanctions a généralement été modeste. Pourtant, cette formule n’est pas immuable. Le traité de l’UE ne fixe pas non plus de limite supérieure. Les lignes directrices de la Commission précisent que l’objectif doit être de « veiller à ce que la sanction elle-même soit dissuasive pour faire arrêter l’infraction » et prévoient des amendes exceptionnelles « le cas échéant, dans des cas particuliers. »

NOUVEAU How infringement penalties are set – the case for 5 billion

Document de référence d’ESI

Jusqu’à présent, il n’y a encore jamais eu de cas d’infraction d’une telle importance concernant le système juridique de l’UE et la survie de l’État de droit. Ce constat justifie une sanction sans précédent dans l’histoire de l’UE. La Commission et la CEJ pourraient le faire sur la base d’un principe découlant de l’article 19 : chaque fois que la CEJ constate que le droit à une « protection juridique effective » par les tribunaux nationaux, garanti par l’article 19 du traité de l’UE, est violé par un État membre, et que celui-ci ne remédie pas à la situation, une sanction financière annuelle d’au moins 1 % du PIB du pays en question doit être imposée à l’égard de celui-ci. Dans le cas de la Pologne, dont le PIB est d’environ 520 milliards d’euros, cela équivaudrait à une amende de quelque 5,2 milliards d’euros par an. La Commission devrait donc proposer, et à son tour, la CEJ doit imposer à la Pologne une amende de 880 millions d’euros tous les deux mois jusqu’à ce que le gouvernement polonais applique l’arrêt du 15 juillet. Toutefois, si le gouvernement polonais s’engage, avant le 16 août, à appliquer l’arrêt pleinement et à abandonner son désir de placer les juges sous son contrôle, il n’y aura pas de sanction financière.

Un tournant pour l’Europe

C’est une grande chance à la fois pour la Pologne et pour l’UE, une chance qui permettrait de rétablir la séparation des pouvoirs en Pologne. L’application de l’arrêt de la CEJ du 15 juillet en Pologne mettrait fin à la perspective d’un Polexit juridique et rétablirait, à travers l’UE, la confiance dans les tribunaux polonais.

La mise en œuvre d’un principe découlant de l’article 19 renforcerait ainsi le système juridique de l’UE pour la prochaine génération. Aucun État membre de l’UE ne devrait plus jamais être tenté de détruire l’indépendance de ses tribunaux. Aucun État ne devrait non plus être tenté d’ignorer les arrêts de la CEJ sur une question aussi cruciale. Ce serait, donc, un tournant positif dans l’histoire de l’UE. Comme l’a dit Koen Lenaerts au début de 2020 :

« Aujourd’hui, les Européens sont confrontés à un moment décisif dans l’histoire de l’intégration […] le principe de l’indépendance judiciaire doit être préservé afin que l’UE reste une ‘Union de démocraties’, une ‘Union de droits’ et une ‘Union de justice’. Si la prochaine génération d’Européens veut explorer de nouveaux horizons pour une Union toujours plus étroite où les citoyens peuvent continuer à jouir d’une sphère de liberté individuelle débarassée de toute ingérence publique, une intégration qui se fait à travers le respect de l’État de droit par tous s’avère être la seule voie possible. »

Sincèrement,

Gerald Knaus

Twitter: @rumeliobserver

Lecture complémentaire :

Article 19 (1)

1.   La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

Arrêt de la Cour de justice, Commission / Pologne, 15 juillet 2021

Un article remarquable rédigé par Koen Lenaerts sur ce qui est vraiment en jeu : New Horizons for the Rule of Law within the EU (2020)

Un excellent compte-rendu des développements récents par deux spécialistes éminents, Laurent Pech et Dimitry Kochenov : Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview, mai 2021

A lire également, Laurent Pech, Patryk Wachowiec et Dariusz Mazur: Poland’s Rule of Law Breakdown: A Five-Year Assessment of EU’s (In)Action, 2021

Un classique à lire absolument: Tom Bingham, The Rule of Law, 2011

Nouvelle publication d’ESI: Inside the system Ziobro built (août 2021)

Nouvelle publication d’ESI: How infringement penalties are set – the case for 5 billion (août 2021)

ESI et Batory: On the breakdown of the legal system in Poland (May 2018)

Réactions au plaidoyer d’ESI et de Batory en faveur de l’engagement des poursuites contre la Pologne devant la CEJ

Séance de réflexion d’ESI sur l’État de droit en Pologne, novembre 2019

ESI et Batory: On the need to take the Polish disciplinary regime to the ECJ (mars 2019)

ESI: On the need to confront the illiberal system Ziobro built (décembre 2019)

Gerald Knaus sur l’État de droit en Pologne,  « Diesmal geht es um alles », Der Spiegel, juillet 2021

Gerald Knaus sur l’argent européen et  la crise causée par l’état du pouvoir judiciaire en Pologne « Die EU muss aufhören, Autokraten wie Orbán bedingungslos zu subventionieren », Der Spiegel, avril 2020

Gerald Knaus sur le danger que représente l’évolution de la situation en Pologne pour l’avenir de l’Union européenne, « Eine Entwicklung viel gefährlicher als der Brexit », Der Spiegel, octobre 2020

NOUVEAU ESI: 70 years refugee convention – what now? (juillet 2021)

NOUVEAU Rumeli Observer: 22 years of ESI – looking back (juillet 2021)

NOUVEAU Rumeli Observer: Gerald Knaus and Jean Asselborn on refugees and EU borders (juillet 2021)

NOUVEAU Rumeli Observer: Debate on Azerbaijan and corruption with German MP Frank Schwabe (juillet 2021)

In crisis and worth saving – ESI review on the 70th anniversary of the Council of Europe

2019-05-06 (28)

One of our many newsletters on the Council of Europe 

On the 70th anniversary of an institution worth saving

As the Council of Europe reaches the robust age of 70 today some might ask whether there is all that much to celebrate.

After all, at this moment the Council of Europe is in the middle of a serious crisis. Looking only at the past few years this is the trend: it is failing in Russia. It is failing in Azerbaijan. It is failing in Turkey. It has made far too weak an impact on arresting the erosion of the rule of law in Hungary and Poland. It is facing serious internal and external threats to its credibility. It has yet to deal seriously with the biggest corruption scandal in its history.

The Council of Europe is in a worrying shape despite the fact that there are very committed people in PACE, where the past two years have seen an uprising of a virtuous coalition of members; despite the fact that there are very committed people in the secretariat; and despite the fact that there are  (far too few) countries taking the CoE as seriously in the Committee of Ministers as it deserves.

At the same time, the current leadership in the secretariat in Strasbourg has failed the institution far too long. Mostly, the Committee of Ministers is weak and indecisive. And even in PACE old networks that want to get back to the bad old days of Pedro Agramunt have not given up. (Just check how few MPs are complying with declarations on possible conflicts of interest.)

In the coming months the credibility crisis of the institution could get a lot worse. There are budget cuts planned that could do lasting damage. These are imposed because of blackmail by a big member mocking the values of the institution. The Council of Europe is facing threats today that could destroy it as a force for good.

This would be tragic. For there is a lot that is worth defending – from the ECtHR and the Venice Commission to Greco, the CPT and the Human Rights Commissioner’s office. There is also a lot to be inspired by in the idea of a club of imperfect European democracies holding each other to the highest standards – and focusing on core human rights. There is a real need for such an institution today, as human rights are coming under attack across Europe, in old and new democracies.

ESI has written many reports, newsletters and papers about the Council of Europe in recent years. We advocated on a number of issues – from political prisoners to corruption, from resisting blackmail to protecting the court. Sometimes we even saw results after long efforts. At times it seemed quixotic – there were not that many other think tanks in Europe working on the institution itself with such obsessive focus.

We would not have done this, had we not been convinced that the Council of Europe matters hugely. That it is truly an institution representing values and embodying ideals worth fighting for. And yet, there is one more thing we have also learned since 2012: never assume that anything will sort itself out without effort and vigilance. And any impact requires a huge coalition of people who care enough to take risks – in and outside the institution. Here civil society organisations have an important role of play.

So this is our anniversary present: links to newsletters we sent out on the Council of Europe since 2012, joined by our hope that the reports which we will write about developments in Strasbourg in the coming decade will be more uplifting.

And with this hope, we wish a very happy anniversary!

The ESI team

 

2019-05-06 (35)

 

Links to ESI newsletters on the Council of Europe

2012:

On Caviar Diplomacy
https://www.esiweb.org/index.php…

Pace and political prisoners
https://www.esiweb.org/index.php…

Ilham the Magician
https://www.esiweb.org/index.php…

 

2019-05-06 (34)

2013

Viktor Hugo and the dream of the Council of Europe
https://www.esiweb.org/index.php…

The Strasbourg court and Bosnia
https://www.esiweb.org/index.php…

The end of election monitoring and PACE
https://www.esiweb.org/index.php…

 

2019-05-06 (33)

2014

Hunger strikers abandoned by PACE
https://www.esiweb.org/index.php…

Political prisoners and Jaglands mission
https://www.esiweb.org/index.php…

For a Europe without political prisoners
https://www.esiweb.org/index.php…

Targeting human rights defenders
https://www.esiweb.org/index.php…

The legacy of Sakharov
https://www.esiweb.org/index.php…

Origins of modern human rights in Russia
https://www.esiweb.org/index.php…

Moscow appeal
https://www.esiweb.org/index.php…

Jaglands failure
https://www.esiweb.org/index.php…

 

2019-05-06 (32)

2015

Letters from prison
https://www.esiweb.org/index.php…

Formula one, Vaclav and Rasul
https://www.esiweb.org/index.php…

Dorian Gray in Strasbourg – the end of shame
https://www.esiweb.org/index.php…

 

2019-05-06 (26)

2016

A European swamp – the biggest scandal
https://www.esiweb.org/index.php…

 

2019-05-06 (23)

2017

Fifa of human rights – anti-corruption in Strasbourg
https://www.esiweb.org/index.php…

Three days that shook the Council of Europe
https://www.esiweb.org/index.php…

How to investigate corruption?
https://www.esiweb.org/index.php…

The hour of truth
https://www.esiweb.org/index.php…

The fight against the death penalty in Turkey
https://www.esiweb.org/index.php…

Phoenix and the black knight
https://www.esiweb.org/index.php…

From Russia with threats
https://www.esiweb.org/index.php…

The lobbyist, the judge and the court
https://www.esiweb.org/index.php…

 

2019-05-06 (30)2018

Spring cleaning – the corruption report
https://www.esiweb.org/index.php…

On rule of law in Poland and the Venice Commission
https://www.esiweb.org/index.php…

Human rights with teeth
https://www.esiweb.org/index.php…

More to come … 🙂

Gallery of ESI engagement with the Council of Europe (2012 – 2019) 

2019-05-06 (36)

 

2019-05-06 (38)

 

2019-05-06 (37)

 

 

2019-05-06 (31)

 

 

 

2019-05-06 (29)

 

 

2019-05-06 (24)

 

 

 

2019-05-06 (21)

As Italy votes – by John Dalhuisen and Gerald Knaus

As Italy votes – the case for a humane migration policy that works
John Dalhuisen and Gerald Knaus

“Those making moral calculations must reflect on the fact that the only real alternative – in this imperfect world – is not something better, but something much worse.”

italian-election-2018-explained-everything-you-need-to-know-before-italy-vote-here

Just over a year ago, the Italian government struck a deal with the Libyan authorities to intercept migrants trying to cross the Mediterranean. Following the arrival of half a million refugees and migrants in just three years, the centre-left Democratic Party – the same party that set up the ambitious search and rescue operation, Mare Nostrum, back in 2013 – decided that it had to act. A short Memorandum of Understanding was followed by a string of agreements with Libyan mayors and tribal leaders negotiated – often personally – by Italy’s Minister of Interior, Marco Minniti. The policy had an immediate effect: arrivals in the second half of 2017 were down 70 percent compared to the same period the year before, and deaths at sea declined equally sharply.

Italy’s Libya strategy was backed by the rest of the EU but has been roundly criticised by NGOs and UN agencies for trapping thousands of migrants in a lawless country, in which they risk torture, extortion and slavery, sometimes at the hands of the very groups these agreements were struck with. The Libyan coast guard stands accused of handing over those it intercepts to inhumane detention centres, where abuse is common.

And yet, as Italians head to the polls today one thing looks certain: whichever coalition forms the next government, it is likely to continue the policy of the current minister of the interior, who has become one of the most popular politicians in the country. No political party polling more than a few percent is opposed to the policy. In an election dominated by migration, promising to control borders is a pre-requisite for success.

This sobering reality highlights the true challenge for those who care about the right of refugees and migrants trapped in Libya. It is this: how can one persuade those who will shape Italy’s Mediterranean policy in the coming years that a policy that combines control with empathy, effectiveness with humanity, and reduced irregular migration with human rights is not only possible but also electorally preferable for the next Italian government?

A humane policy must aim for zero deaths at sea. It must ensure that all those rescued by European boats have access to a fair, effective asylum procedure. It must ensure that nobody who is intercepted by the Libyan coast guard ends up in inhumane detention centres. And it must protect those in need of protection from being pushed back into danger in their home countries.

How can these goals be met? The next Italian government should propose to its European partners a realistic plan that includes the following four elements.

First, a common effort is needed to ensure sufficient search and rescue capacity beyond Libya’s territorial waters. In the first six months of 2017 more than 2,500 refugees and migrants drowned. 600 people still drowned in the second half of the year despite the reduction in departures. Instead of demonising NGO rescue boats or leaving it to the Libyan coast guard or the Italian authorities, all European countries should make an even bigger effort.

Second, Western support to the Libyan coast guard and the Libyan authorities should be linked to a clear condition: that anybody intercepted/rescued by its boats and taken back to Libya should be offered immediate evacuation to Niger by IOM. The numbers involved make this possible: in 2017 the Libyan coast guard intercepted less than 1,500 people a month on average. In Niger, those who choose not to apply for asylum should be offered assisted return to their countries of origin via IOM. Those who do should be resettled to a safe country if found to be in need of protection. The same should happen with all those (around 5,000) currently held in Libyan detention centres.

Third, securing European agreements with key African countries of origin for the return of all failed asylum seekers arriving after an agreed date should be a priority. The challenge is to find a humane, legal way of reducing irregular economic migration. This can best be achieved by changing the incentives that currently exist for would be economic migrants. Currently the only disincentives to travelling to Europe are the cost and the risk of the journey. The vast majority of migrants who make it to Italy can be confident that they will be able to stay, whether they are granted international protection or not. Last year 130,000 people applied for asylum in Italy, a majority from West African countries. The same year 12,000 applicants were granted international protection. But (almost) everybody stays in Europe, regardless of their asylum status. One obvious reason for this is the reluctance of countries of origin to cooperate in the identification and return of their citizens. In 2016 more than 100,000 people arrived in Italy from six West African nations; around 4,300 citizens of these countries were granted international protection. And 255 returned, voluntarily or by force. Successive Italian authorities have found it easiest to allow migrants to either move on to other European countries, or integrate, however precariously, into Italy’s thriving black economy. Countries of origins should be offered an annual contingent of regular visas (not just by Italy) for work or study. Such agreements will only work if they are found to be in the interests of countries of origin.

Fourth, seriously discouraging irregular economic migration also requires a quick, but fair, asylum process that should seek to award a protection status or move to deport those found to have no claim within two to three months at most. This need not come at the expense of quality: the Netherlands have one of the best systems in Europe and it consistently delivers informed decisions within this timeframe. It may require keeping most asylum-seekers in closed centres for this duration. It would certainly require the financial and administrative support of other EU countries, which should relocate recognized asylum seekers. This would not be cheap to run, or easy to set up, but as a joint European effort it is doable.

This plan would not end all arrivals in Europe – which is not the goal – but it would sharply reduce numbers – which is. It would create legal channels for refugees and economic migrants. It would reduce deaths at sea and not condemn people to torture in Libyan detention centres. It would guarantee access to asylum for those who do reach Italy and uphold the core principles of the Refugee convention for those who do not.

But would such a “Rome plan” be in the interest of the next Italian government? We believe that it would. Italian politics highlights realities which are true for most of the EU today. Any political party that fails to promise to control borders renders itself unelectable. At the same time there are a lot of voters who care about the right to asylum and do not want to see those who cross borders treated inhumanely. Offering such policies would distinguish mainstream parties, on the left and on the right, from racists on the far-right.

And the human rights community? Many will welcome the commitment to legal paths, but baulk at the prospect of more returns, faster procedures and closed asylum processing centres. But those making moral calculations must reflect on the fact that the only real alternative – in this imperfect world – is not something better, but something much worse. Demagogues are best defeated by demonstrating – with conviction and through effective policies – that a world in which empathy has a central place, is possible.

Such a plan is in Italy’s interest. The EU should back it. So should anyone who cares about human rights in the Mediterranean and about the welfare of those so desperately trying to cross it.

 

John Dalhuisen is ESI Senior Fellow and former director for Europe @ Amnesty International; Gerald Knaus is ESI founding chairman

 

John Dalhuisen

 

Orban’s Great Speech – a must read for every European – 15 March 2016

Sometimes a speech really needs no further comment. Here is Viktor Orban, the prime minister of Hungary, speaking on 15 March 2016, the Hungarian National day. All I did is to highlight  some passages in old. For the rest, please trust me: this is worth reading.

 

15 March 2015, Budapest – speech on the occasion of Hungary’s national holiday

“Salutations to you, Hungarian freedom, on this the day you are born!”

Ladies and Gentlemen, Compatriots, Hungarians around the World,

With a cockade sewn by Júlia Szendrey pinned to his chest, a volume of poems in his pocket, and the still thrilling experience of the Revolution in his head, these are the words with which the poet Sándor Petőfi welcomed the fifteenth of March in his journal. Salutations to you, Hungarian freedom, on this the day you are born! And today also, one hundred and sixty-eight years later, it is with unfettered joy, the optimism of early spring, high hopes and an elevated spirit that across the Carpathian Basin we celebrate – from Beregszász to Szabadka, from Rimaszombat to Kézdivásárhely: every Hungarian with one heart, one soul and one will.

Just as then in the decisive battles of the Freedom Fight, now also Hungarian hearts are cheered by the fact that we have with us a Polish legion. I welcome the spirited successors of General Bem: we  welcome the sons of the Polish nation. As always throughout our shared thousand-year history, now, too, we are standing by you in the battle you are fighting for your country’s freedom and independence. We are with you, and we send this message to Brussels: more respect to the Polish people, more respect to Poland! Greetings to you. It is a sign of the shared fate of Poland and Hungary that another glorious revolution of ours – that of 1956 – was born between the Bem Statue and Kossuth tér in Budapest. It rose up with the unstoppable force of our glorious ancestors, and by the evening it had dragged the Soviet generalissimo out of his boots.

 

Ladies and Gentlemen,

 

By nature, Hungarians stand up for what is right when the need arises. What is more, they fight for it if needs be, but do not seek out trouble for its own sake. They know that they can often achieve more through patience than through sabre-rattling. This is why those like us are rarely given to revolutions. We have only gone down that path twice in one hundred and seventy years. When we did follow that path, we had reason to do so: we felt that our lungs would burst if we could not breathe in freedom. We threw ourselves into it, and once we had started a revolution, we did so in style. Modern European history has preserved both Hungarian revolutions among the glorious memories of the world: two blazing stars, two national uprisings bursting forth in 1848 and 1956 from Hungarian aspirations and Hungarian interests. Glory to the heroes, honour to the brave. Chroniclers have also recorded the revolution of 1918–19, but the memories of that period are not preserved on the pages of glory; indeed, not only are those memories written on different pages, but they appear in a different volume altogether. The 1918–19 revolution can be found in the volume devoted to Bolshevik anti-Hungarian subversions launched in the service of foreign interests and foreign ambitions; it features under the heading “appalling examples of intellectual and political degeneracy”. Yes, we Hungarians have two revolutionary traditions: one leads from 1848, through 1956 and the fall of communism, all the way to the Fundamental Law and the current constitutional order; the bloodline of the other tradition leads from Jacobin European ancestors, through 1919, to communism after World War II and the Soviet era in Hungary. Life in Hungary today is a creation of the spiritual heirs and offspring of the ’48 and ’56 revolutions. Today, as then, the heartbeat of this revolutionary tradition moves and guides the nation’s political, economic and spiritual life: equality before the law, responsible government, a national bank, the sharing of burdens, respect for human dignity and the unification of the nation. Today, as then, the ideals of ’48 and ’56 are the pulse driving the life force of the nation, and the intellectual and spiritual blood flow of the Hungarian people. Let us give thanks that this may be so, let us give thanks that finally the Lord of History has led us onto this path. Soli Deo gloria!

 

Ladies and Gentlemen,

 

Not even the uplifting mood of a celebration day can let us forget that the tradition of 1919, too, is still with us – though fortunately its pulse is just a faint flicker. Yet at times it can make quite a noise. But without a host animal, its days are numbered. It is in need of another delivery of aid from abroad in the form of a major intellectual and political infusion; unless it receives this, then after its leaves and branches have withered, its roots will also dry up in the Hungarian motherland’s soil, which is hostile to internationalism. And this is all well and good.

 

A decent person who raises their children and works hard to build the course of their life does not usually end up as a revolutionary. The right-thinking person who stands on their own two feet and has control over their future knows that upheavals and the sudden upending of the ordinary course of life rarely ends well. The person of goodwill who seeks a life of serene and peaceful progress knows that trying to take two steps at once leads to you tripping over your own legs, and instead of moving forward, you will land flat on your face. And yet these right-thinking people of goodwill, these upstanding citizens of Pest instantly rallied to the call of our revolutions, marching at the front, right behind the university students. They formed the backbone of the revolutions and freedom fights, and they were to pay with their own blood for the honour of the Hungarian people. Every revolution is like the people who make it. On the committee which oversaw order during the 15 March revolution, in the shadow of the colossal figures of Petőfi and Vasvári, we find the furrier Máté Gyurkovics, and the button-maker György Molnár. Our revolutions were led by respectable citizens, military officers, lawyers, writers, doctors, engineers, honest tradespeople, farmers and workers with a sense of national duty: Hungarians who embodied the nation’s best aspects, our homeland’s very best. Hungarian revolutionaries are not warriors for hare-brained ideologies, deranged utopias or demented, unsolicited plans for world happiness; in Pest you find no traces of the illusory visions of quack philosophers or the raging resentment of failed intellectuals. The revolutionaries of 1848 did not want to salvage stones from the ruins of absolutist oppression in order to build a temple to yet another tyranny; therefore the Hungarian revolution’s songs were not written in honour of the steel blade of the guillotine or the rope of the gallows. Our songs are not sung by lynch mobs or execution-thirsty crowds; the Pest revolution is not a hymn to chaos, revenge, or butchery. The 1848 Revolution is a solemn and dignified moment in our history, when the wounds of the glorious Hungarian nation opened once again. Springing from constitutional roots, it demanded the granting and return of the rights seized from and denied to the nation. It is exhilarating, but sober; ecstatic but practical; glorious, but temperate. It is Hungarian to the core.

 

Ladies and Gentlemen,

 

Three weeks before his death in battle, in his last letter to János Arany, Sándor Petőfi asked the following question: “So what are you going to do?” When we, his modern descendants, read this, it is as if he is asking us the same question. So what are you going to do? How will you make use of your inheritance? Are the Hungarian people still worthy of their ancestors’ reputation? Do you know the law of the Hungarians of old – that whatever you do should not only be measured by its utility, but also by universal standards? This is because your deeds must pass the test not only here, but also in eternity.

 

Ladies and Gentlemen,

 

We have our inheritance, the Hungarian people still exist, Buda still stands, we are who we were, and we shall be who we are. Our reputation travels far and wide; clever people and intelligent peoples acknowledge the Hungarians. We adhere to the ancient law, and also measure our deeds by universal standards. We teach our children that their horizon should be eternity. Whether we shall succeed, whether finally we see the building of a homeland which is free, independent, worthy and respected the world over – one which was raised high by our forebears from 1848, and for which they sacrificed their lives – we cannot yet know. We do know, however, that the current European constellation is an unstable one, and so we have some testing times ahead. The times in which we live press us with this question, which is like a hussar’s sabre held to our chest: “Shall we live in slavery or in freedom?” The destiny of the Hungarians has become intertwined with that of Europe’s nations, and has grown to be so much a part of the union that today not a single people – including the Hungarian people – can be free if Europe is not free. And today Europe is as fragile, weak and sickly as a flower being eaten away by a hidden worm. Today, one hundred and sixty-eight years after the great freedom fights of its peoples, Europe – our common home – is not free.

 

Ladies and Gentlemen,

 

Europe is not free, because freedom begins with speaking the truth. In Europe today it is forbidden to speak the truth. A muzzle is a muzzle – even if it is made of silk. It is forbidden to say that today we are not witnessing the arrival of refugees, but a Europe being threatened by mass migration. It is forbidden to say that tens of millions are ready to set out in our direction. It is forbidden to say that immigration brings crime and terrorism to our countries. It is forbidden to say that the masses of people coming from different civilisations pose a threat to our way of life, our culture, our customs, and our Christian traditions. It is forbidden to say that, instead of integrating, those who arrived here earlier have built a world of their own, with their own laws and ideals, which is forcing apart the thousand-year-old structure of Europe. It is forbidden to say that this is not accidental and not a chain of unintentional consequences, but a planned, orchestrated campaign, a mass of people directed towards us. It is forbidden to say that in Brussels they are constructing schemes to transport foreigners here as quickly as possible and to settle them here among us. It is forbidden to say that the purpose of settling these people here is to redraw the religious and cultural map of Europe and to reconfigure its ethnic foundations, thereby eliminating nation states, which are the last obstacle to the international movement. It is forbidden to say that Brussels is stealthily devouring ever more slices of our national sovereignty, and that in Brussels today many are working on a plan for a United States of Europe, for which no one has ever given authorisation.

 

Ladies and Gentlemen,

 

Today’s enemies of freedom are cut from a different cloth than the royal and imperial rulers of old, or those who ran the Soviet system; they use a different set of tools to force us into submission. Today they do not imprison us, they do not transport us to camps, and they do not send in tanks to occupy countries loyal to freedom. Today the international media’s artillery bombardments, denunciations, threats and blackmail are enough – or rather have been enough so far. The peoples of Europe are slowly awakening, they are regrouping, and will soon regain ground. Europe’s beams laid on the suppression of truth are creaking and cracking. The peoples of Europe may have finally understood that their future is at stake: not only are their prosperity, their comfort and their jobs at stake, but their very security and the peaceful order of their lives are in danger. The peoples of Europe, who have been slumbering in abundance and prosperity, have finally understood that the principles of life upon which we built Europe are in mortal danger. Europe is a community of Christian, free and independent nations; it is the equality of men and women, fair competition and solidarity, pride and humility, justice and mercy.

 

This danger is not now threatening us as wars and natural disasters do, which take the ground from under our feet in an instant. Mass migration is like a slow and steady current of water which washes away the shore. It appears in the guise of humanitarian action, but its true nature is the occupation of territory; and their gain in territory is our loss of territory. Hordes of implacable human rights warriors feel an unquenchable desire to lecture and accuse us. It is claimed that we are xenophobic and hostile, but the truth is that the history of our nation is also one of inclusion and the intertwining of cultures. Those who have sought to come here as new family members, as allies or as displaced persons fearing for their lives have been let in to make a new home for themselves. But those who have come here with the intention of changing our country and shaping our nation in their own image, those who have come with violence and against our will, have always been met with resistance.

 

Ladies and Gentlemen,

 

At first, they are only talking about a few hundred, a thousand or two thousand relocated people. But not a single responsible European leader would dare to swear under oath that this couple of thousand will not eventually increase to tens or hundreds of thousands. If we want to stop this mass migration, we must first of all curb Brussels. The main danger to Europe’s future does not come from those who want to come here, but from Brussels’ fanatics of internationalism. We cannot allow Brussels to place itself above the law. We shall not allow it to force upon us the bitter fruit of its cosmopolitan immigration policy. We shall not import to Hungary crime, terrorism, homophobia and synagogue-burning anti-Semitism. There shall be no urban districts beyond the reach of the law, there shall be no mass disorder or immigrant riots here, and there shall be no gangs hunting down our women and daughters. We shall not allow others to tell us whom we can let into our home and country, whom we will live alongside, and whom we will share our country with. We know how these things go. First we allow them to tell us whom we must take in, then they force us to serve foreigners in our country. In the end we find ourselves being told to pack up and leave our own land. Therefore we reject the forced resettlement scheme, and we shall tolerate neither blackmail, nor threats.

The time has come to ring the warning bell. The time has come for opposition and resistance. The time has come to gather allies to us. The time has come to raise the flag of proud nations. The time has come to prevent the destruction of Europe, and to save the future of Europe. To this end, regardless of party affiliation, we call on every citizen of Hungary to unite, and we call on every European nation to unite. The leaders and citizens of Europe must no longer live in two separate worlds. We must restore the unity of Europe. We the peoples of Europe cannot be free individually if we are not free together. If we unite our forces, we shall succeed; if we pull in different directions, we shall fail. Together we are strength, disunited we are weakness. Either together, or not at all – today this is the law.

 

Ladies and Gentlemen,

 

In 1848 it was written in the book of fate that nothing could be done against the Habsburg Empire. If then we had resigned ourselves to that outcome, our fate would have been sealed and the German sea would have swallowed up the Hungarians. In 1956 it was written in the book of fate that we were to remain an occupied and sovietised country until patriotism was extinguished in the very last Hungarian. If then we had resigned ourselves to that outcome, our fate would have been sealed, and the Soviet sea would have swallowed up the Hungarians. Today it is written in the book of fate that hidden, faceless world powers will eliminate everything that is unique, autonomous, age-old and national. They will blend cultures, religions and populations, until our many-faceted and proud Europe will finally become bloodless and docile. And if we resign ourselves to this outcome, our fate will be sealed, and we will be swallowed up in the enormous belly of the United States of Europe. The task which awaits the Hungarian people, the nations of Central Europe and the other European nations which have not yet lost all common sense is to defeat, rewrite and transform the fate intended for us. We Hungarians and Poles know how to do this. We have been taught that only if you are brave enough do you look danger in the face. We must therefore drag the ancient virtue of courage out from under the silt of oblivion. First of all we must put steel in our spines, and we must clearly answer the foremost, the single most important question determining our fate with a voice so loud so that it can be heard far and wide. The question upon which the future of Europe stands or falls is this: “Shall we live in slavery or in freedom?” That is the question – give your answer!

 

Go for it Hungary, go for it Hungarians!

 

In Süddeutsche Zeitung: Merkel Plan B

Merkel Plan B – Der nötige Befreiungsschlag

SZ

Wenn der türkische Premierminister Ahmet Davutoglu diese Woche nach Berlin kommt geht es um viel: die Zukunft europäischer Asylpolitik, die Glaubwürdigkeit Deutschlands in der Flüchtlingskrise, und die Frage, ob Angela Merkel einen Plan hat, der funktionieren kann. Regierungschefs in Europa beschuldigen Merkel sie habe Hunderttausende „eingeladen“ und wisse nicht weiter. Ehemalige Verfassungsrichter und Bundeskanzler beklagen Planlosigkeit. Dabei hat Merkel einen Plan: er beruht auf der Erkenntnis, dass sich Kontrolle über Europas Außengrenze nur in Zusammenarbeit mit der Türkei zurückgewinnen lässt. Dafür muss die EU der Türkei etwas bieten: die geregelte Übernahme von Flüchtlingen, Finanzhilfen, Visumfreiheit. Dafür setzt sich Merkel seit Oktober ein.

Hat sie sich geirrt? Nichts deutet darauf hin, dass sich 2016 weniger Menschen über die Ägäis auf den Weg machen werden als im letzten Jahr. Oder dass weniger Kinder ertrinken werden. Dennoch ist die deutsche Kanzlerin ihren Kritikern voraus. Wer deren Alternativen durchdenkt, erkennt, wie wenig Substanz sie haben. Manche träumen von einem Zaun nach israelischem Vorbild an der deutsch-österreichischen Grenze; oder von Australien, wo Flüchtlinge, die über das Meer kommen, auf Inseln gebracht werden. Doch der israelische Zaun wird von Soldaten mit Schussbefehl bewacht; der Bau hatte Jahren gebraucht. Und die EU hat im Gegensatz zu Australien keine Nachbarn wie Nauru, wo sie Flüchtlinge absetzten könnte. Von rechtlichen, politischen, moralischen Fragen einmal abgesehen: wie das „Schließen“ der Grenzen Deutschlands praktisch aussehen solle sagen Merkels Kritiker nicht.

Denn Merkel hat grundsätzlich recht: wenn Europa die Kontrolle über seine Grenzen wiedergewinnen will, geht das nur mit Hilfe der Türkei. Doch ihre Kritiker haben auch recht, wenn sie an der derzeitigen Strategie zweifeln. So wie man sich in Brüssel die Zusammenarbeit mit Ankara vorgestellt hat wird sie nicht gelingen. Versprechen sind zu vage. Es fehlt an Vertrauen und an klaren Signalen.

Und auch an Realismus. Selbst wenn türkische Politiker etwa regelmäßig versprechen, die Ägäis für Migration schließen zu wollen, wird ihnen das nicht gelingen und es genügt auch nicht zu versichern, dass sie „sich bemühen“. Notwendig ist eine Zusammenarbeit zwischen Griechenland und der Türkei wie es sie noch nie zuvor gab. Die Türkei müsste sich bereit erklären, jeden Flüchtling, der die griechischen Inseln erreicht, zurückzunehmen. Dafür gibt es schon das griechisch-türkische Rücknahmeabkommen; es ist kein rechtliches, sondern ein politisches Problem. Denn es fehlen noch zwei Voraussetzungen: die Türkei müsste im Einklang mit dem griechischen Recht ein sicherer Drittstaat sein, und dafür ihr Flüchtlingsgesetz, das seit 2014 in Kraft ist, umsetzen und bereits gestellte Asylanträge im Land sofort bearbeiten. Und Griechenland müsste sich logistisch vorbereiten, um jeden, der etwa nach dem 31. Januar Lesbos und andere Inseln erreicht, in die Türkei zurückschicken zu können. Das wäre sinnvoller als Hotspots für die Verteilung von Flüchtlingen aus Griechenland in andere EU Staaten, denn letzteres würde an der Zahl der Ankommenden nichts ändern. Die Planung müsste heute beginnen. Dafür bräuchte Athen Hilfe und die erklärte Bereitschaft der Türkei. Dann ginge es um zählbare Ergebnisse: wie viele Asylverfahren werden in der Türkei abgewickelt? Wie viele Leute werden von Griechenland jeden Tag zurückgenommen? Die Umsetzung türkischer Zusagen könnte man täglich überprüfen.

Warum sollte die Türkei darauf eingehen? Hier kommt Deutschland ins Spiel. Es ist unvorstellbar, dass die Türkei in den nächsten Monaten jeden Flüchtling, der Griechenland erreicht, zurücknehmen wird ohne konkrete, substantielle und sofortige Hilfe. Es fehlt in Ankara an Vertrauen in die Zusagen der EU, und dafür gibt es gute Gründe. Von den drei

Milliarden Euro Hilfe für Flüchtlinge ist nichts zu sehen. Das Versprechen auf Visaliberalisierung ist unverbindlich. Der Plan, Kontingente von Flüchtlingen aus der Türkei aufzunehmen, ist derzeit so wenig glaubwürdig wie der blamabel scheiternde Plan 160,000 Flüchtlinge innerhalb der EU zu verteilen. Bei der Kontingentlösung versteckt sich Deutschland hinter der Europäischen Kommission, und diese hinter dem Flüchtlingskommissariat der UN. Man kann eine richtige Idee auch durch schlechte Planung ad absurdum führen.

Denn auch hier gilt: Versprechen genügen nicht. Wenn Deutschland will, dass die Türkei ab dem nächsten Monat Flüchtlinge zurücknehmen soll, dann muss Deutschland bereit sein in diesem Jahr hundertausende Syrer direkt aus der Türkei aufzunehmen. Das kann gelingen, wenn deutsche Behörden dies direkt mit den Behörden in Ankara planen. Dafür bedarf es weder der Europäischen Kommission noch der UN. Merkel könnte Davutoglu anbieten, in einem ersten Schritt bis April 100,000 anerkannte syrische Flüchtlinge direkt aus den türkischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Diese sind bereits erfasst, man kennt ihre Nationalität, es kämen Familien, nicht nur Männer, und man könnte die Fingerabdrücke mit europäischen Datenbanken abgleichen. Dann könnte die Türkei täglich zählen, wie viele Flüchtlinge ihr abgenommen werden. Es gibt auch keinen guten Grund, warum Deutschland oder Schweden ihren Anteil an den 3 Milliarden Hilfe nicht direkt über nationale Organisationen ausgeben sollen, ohne Umweg über Brüssel. Es geht darum Schulen und Kliniken für Flüchtlinge noch in diesem Jahr zu bauen, Lehrer zu bezahlen. Wo Vertrauen fehlt, wie heute zwischen Ankara und der EU, müssen konkrete Resultate dieses erst aufbauen.

Bedeutet dies, dass sich Deutschland damit von einer notwendigen Reform des europäischen Asylwesens abwendet? Nein, im Gegenteil. Eine solche Reform kann nur gelingen, wenn die akute Krise unter Kontrolle ist. Erst dann kann Berlin fordern, dass ab jetzt in jedem Jahr bis zu 100,000 Flüchtlinge, die die EU erreichen, verteilt werden, als Preis für Schengen und Ersatz für das Dublin-regime. Dies entspräche der Anzahl von Menschen, die vor 2014 im Durchschnitt jedes Jahr die EU Außengrenzen überwunden haben. Gelingt es Merkel aber nicht in den nächsten Wochen einen Plan zu entwickeln, der Ergebnisse zeigt, dann führt dies zum weiteren Erstarken jener Kräfte in der EU, die das Asylrecht überhaupt abschaffen wollen; jener die gegen Flüchtlinge, die EU, die Türkei, für Putin und gegen Muslime agitieren.

Deutschland, Europa und die Türkei brauchen einen Merkel Plan B. Darüber müssen Merkel und Davutoglu reden. Davon muss Berlin Ankara überzeugen.

The devil in the detail – EU-Turkey refugee summit in November 2015

How the November refugee summit can fail – and how to get a deal that works

In recent days ESI presented versions of this paper and these arguments to European policy makers. 

Gerald Knaus speaking at the OSCE expert panel. Photo: ESI

Presenting ESI proposal at OSCE expert panel in Warsaw

On Sunday 29 November the EU and Turkey will meet at an extraordinary summit in Brussels. The objective of this meeting is to make commitments that will stop the unregulated influx of currently more than 200,000 refugees per month into the EU from Turkey.

There are two ways in which this summit might fail. One would be the absence of any agreement. Since this would send a bad signal to the publics in EU member states, every effort will be made to avoid this.

However, there is a second way in which the summit can go wrong. It is even more dangerous. This is a scenario where the EU and Turkey agree on a deal, but merely set the stage for failure in the coming months, because the influx of refugees coming into the EU from Turkey will not be reduced. Both sides will then blame each other. Frustration will erode already abysmally low levels of trust. Precious time will be wasted and it might become harder to reach a workable deal later.

For the EU to avoid such a “disastrous success” on Sunday, member states need to understand why neither the EU-Turkey Joint Action Plan (from 15 October) nor the current draft statement to be agreed on 29 November will make any significant difference to the flow of refugees. The devil really lies in the detail.

 

What is wrong with the current draft statement

The current draft concluding statement for the Sunday summit has eleven paragraphs. What do they contain?

There are many references to aside commitments for Turkey and the EU to “meet and talk” more – at regular annual summits; at regular political dialogue meetings; at regular high-level meetings on thematic issues; at regular Association Council meetings; at a meeting at the end of 2016 to upgrade the existing customs union. More meetings and talking might be good, or bad, or meaningless, depending on the results, but it does not change things on the ground, and certainly not in the short term.

This leaves four “substantive” paragraphs: one on visa liberalisation and readmission; one on accession talks; one on EU financial assistance for Turkey; and one on “activating” the October 2015 EU-Turkey Joint Action Plan. To see why these measures will make no real difference to the flow of refugees in the Aegean, let us take a closer look at each.

Visa and readmission

The EU and Turkey launched a formal visa liberalisation process in December 2013. The goal of this process is to remove the requirement for Turkish citizens to obtain a visa for short (up to three months) visits of the EU’s Schengen zone as tourists or for business.

According to the EU roadmap on which this process is based, Turkey has to meet 72 requirements to qualify for visa-free travel. In an October 2014 assessment the European Commission found for 27 requirements that Turkey was “far from meeting this benchmark” or that there were “no particular positive developments to address them.”[1] (see below)

There was always a simple principle: once Turkey meets the conditions of the visa roadmap (at least as much as other countries from the Balkans did who received visa liberalisation in recent years) the Commission will propose to lift the visa requirement.

At present the EU and Turkey aim to agree on the following this Sunday:

“The European Commission will present a second progress report on the implementation by Turkey of the visa liberalization roadmap by early March 2016.”

The European Commission will “present its third progress report in autumn 2016 with a view to completing the visa liberalisation process i.e. the lifting of visa requirements for Turkish citizens in the Schengen zone by October 2016 once the requirements of the Roadmap are met.”

Note: this does not add anything to what was always the case! It was always true that the European Commission would ask member states to lift (by a qualified majority) the visa requirement once the requirements of the roadmap are met. There is no “concession” here. Nor is there any commitment by member states on how they will vote on this in October.

Which raises the question: would it not be better for the EU to see Turkey meet all criteria by March 2016? Especially if this is essential to reduce the flow of migrants across the Aegean?

In return for this non-concession, Turkey is expected to do something that looks superficially important but that will also make no difference:

The EU and Turkey “agree that the EU-Turkey readmission agreement will become fully applicable from June 2016.”

A track record of implementation of the EU-Turkey readmission agreement is one of the 72 conditions in the visa roadmap. The readmission agreement states that Turkey is to take back all third country nationals three years after the entry into force of the readmission agreement, which will be on 1 October 2017.

However, what does it really mean if Turkey agrees to make it “fully applicable” from June 2016? What will be the concrete impact on movements in the Aegean? Most people who reach the EU through the Greek islands are Syrians. Anyone who reaches the EU and applies for asylum cannot be returned to Turkey unless their asylum application is processed and rejected (i.e. they are found to be “economic migrants”, the language the draft statement uses). In 2014, only 5 percent of Syrian asylum seekers were rejected across the EU. Now the rejection rate might be even lower. The rejection cognition rates for other nationalities reaching the EU in high numbers, Afghanis and Iraqis, were also low in 2014.

This significantly reduces the number of people that could be returned. An asylum procedure is usually also a lengthy process since asylum seekers rejected at first instance can appeal and are allowed to stay until the court makes its decision. This often takes a year or more.

There is another problem. Very few migrants apply for asylum in Greece. They apply in Germany or Sweden or other EU countries further north. However, if they reach these countries through the Western Balkans, the EU-Turkey readmission agreement no longer applies. It requires that persons to whom it is applied “illegally and directly entered the territory of the Member States after having stayed on, or transited through, the territory of Turkey” (Art. 4). Those who take the Balkan route enter the EU “directly” from Serbia, not Turkey.

In fact, the EU-Turkey readmission agreement is unnecessary. What really matters is that Turkey already has a readmission agreement in force with Greece since 2002. Between 2002 and the end of last year, Greece asked for the readmission of 135,000 irregular migrants. Turkey accepted 13,100 of these, and in the end 3,800 (3 percent) were returned to Turkey. In 2015, Turkey has accepted more requests. But so far, only 8 people have actually been returned to Turkey this year – by the time Turkey is ready to admit them, they are usually no longer in Greece.[2]

Readmission of irregular migrants from Greece to Turkey

Year Migrants whose readmission Greece requested Migrants accepted by Turkey Migrants actually readmitted
2012 20,464 823 113
2013 3,741 370 35
2014 9,691 470 6
Jan-Sept 2015 8,727 2,395 8

 

This means concretely that the full entry into force of the EU-Turkey readmission agreement in summer 2016 does not add anything to what the Greece-Turkey readmission agreement already provides for. It does not apply to those who apply for asylum and are waiting for the decision. It does not apply to those who obtain asylum. And legally it does not apply to rejected asylum seekers or irregular migrant who have reached EU territory after transiting through the Western Balkans.

As currently formulated, the commitments to visa liberalisation and readmission appear strong and raise expectations but are in fact weak and inconsequential. They set the stage for another round of mutual recriminations, acrimony and disappointment. And they will not change the dynamic of refugees crossing the Aegean.

Accession process “acceleration”

At the summit, the EU will also commit to open one chapter in the EU accession talks, in December. This sounds good, but what does it actually mean?

Note that this does not actually constitute an “acceleration” of Turkey-EU accession talks. More than one decade after the start of the accession talks, 14 out of 34 negotiating chapters have been opened.  In the first five years (2005-2010), 13 chapters were opened; in the second five years (2010-2015) 1 chapter was. Now 1 more will bring the total number to 15. This is still an excruciatingly slow process.

Note also that this is the only commitment concerning enlargement that the EU is planning to make. While there is “language” (as diplomats might say) referring to five other chapters, which have been blocked by Cyprus for many years, all the EU promises here is that the Commission will do “preparatory” work “without prejudice to the position of member states”. In plain language this means that the preparatory work may lead to nothing at all if Cyprus maintains its blockage.

In fact, the problem goes deeper. What does opening a chapter in December mean for Turkish citizens? The chapter concerned is “Economic and monetary policy” (chapter 17). One of the main issues that the chapter covers is the independence of central banks.

According to the recently published 2015 Turkey Progress Report, the past year has seen “increased political pressure on the central bank [which] undermines its independence and credibility.” Will this change just because the chapter will be opened? For the Turkish government, having influence on the central bank is convenient. Maintaining it comes at no cost as long as there is no real prospect of joining the EU. But carrying out reforms is acrtually the only real way for Turkey to “reenergize” the EU accession process. Everything else is political theatre.

Financial assistance

 The EU also promises money for the refugees in Turkey:

“The EU will provide immediate and continuous humanitarian assistance in Turkey. It will also expand significantly its overall financial support.

A Refugee Facility for Turkey was established by the Commission to coordinate and streamline actions financed in order to deliver efficient and complementary support to Syrians under temporary protection and host communities in Turkey.

The EU is committed to provide an initial 3 billion euros of additional resources from the Union’s budget and contributions from Member States. The need for and nature of this funding will be reviewed in the light of the developing situation.”

Note: the money is not yet available, even though the EU is committed to mobilising it and working on it. 500 million are to come out of the EU budget and 2.5 billion from member states. If and when they will provide this sum of money is unknown. Member states have also committed to increasing funding for the EU’s Syria Trust Fund, which addresses the needs of Syrian refugees in Turkey and other countries of the region. Since September, they have pledged only 49 of 500 million.[3]

The Refugee Facility will become operational on 1 January 2016. A Steering Committee will provide strategic guidance, coordinate with other funding mechanisms, and decide on which actions will be financed. Turkey will be represented on this committee in an advisory capacity.[4] This is commendable. Many Syrian refugees in Turkey are in need of humanitarian assistance, and many of their children are in need of school education; only 200,000 of the 700,000 school-age children actually go to school, due to the language barrier and limited capacities of Turkish schools.

However, even if the education problem were resolved and all Syrian refugees in need received humanitarian aid, would this convince them to stay in Turkey? Many refugees are looking for a place where they can start new lives after many years of waiting – where they can work (in Turkey they are not allowed to), re-train if needed, where there is assistance if they do not find a job straight away, where their children receive good education, which offers them a long-term perspective. In this regard, Germany will remain more attractive in many ways.

The language in the current draft declaration on what Turkey promises to do in order to offer a credible perspective to Syrians in the country remains vague and general (“…Equally, they welcomed the intention of Turkey to adopt immediately measures to further improve the socio-economic situation of the Syrians under temporary protection.”). This will not keep any Syrians from moving to the EU.

 

Activating the joint action plan

There is one more point in the statement that promises more than it can deliver:

“Turkey and the EU have decided to activate the Joint Action Plan that had been agreed until now ad referenda on 15 October 2015, to step up their cooperation for support of Syrians under temporary protection and migration management to address the crisis created by the situation in Syria. The EU and Turkey agreed to implement the Joint Action Plan which will bring order into migratory flows and help to stem irregular migration.”

How the joint action plan will help to stem irregular migration is not really explained. The draft statements mentions three specific points, all vague. One is cooperation on “economic migrants”:

“As a consequence, both sides will, as agreed and with immediate effect, step up their active cooperation on economic migrants, preventing travel to Turkey and the EU, ensuring the application of the established bilateral readmission provisions and swiftly returning economic migrants to their countries of origin.”

The problem is obvious again: in order to determine who is an economic migrant, an asylum procedure must be completed. How many asylum applications can Greece deal with, and how long will this take? Germany with a huge administration has been able to issue 32,000 decisions on asylum in October. If Greece takes too long this will not have any “immediate effect.”

There is also the – vague – promise to improve the condition of Syrians now in Turkey:

“Equally, they welcomed the intention of Turkey to adopt immediately measures to further improve the socio-economic situation of the Syrians under temporary protection.”

Finally, there is the commitment every EU country makes in every similar statement, from Greece to Croatia to Slovenia, fighting people smugglers. It is not clear why Turkey should be more successful in this endeavour than any other states in South East Europe, in particular since everyone who travels to Greece and is stopped is able to try again until it works.

 

A deal that works: Merkel Plan 2.0

In recent weeks ESI analysts presented an alternative plan in many European capitals (Berlin, Brussels, Stockholm, The Hague, Vienna, Warsaw). This was an elaboration of the Merkel Plan which ESI published on 4 October:

  1. The European Council on Sunday invites the European Commission to begin right away the process of lifting the Schengen visa requirement for Turkey. This legal process will necessarily last a few months. It should hold out a concrete promise to Turkish citizens: “If Turkey implements the existing readmission agreements with Greece and Bulgaria in full and agrees to take back all new arrivals to these two countries from 1 January 2016, and implements a concrete set of other priority conditions from the roadmap till March, then Turkish citizens will be able to travel without a visa to the EU from 1 April 2016.”
  2. Turkey’s new asylum authority will start to issue decisions in response to asylum claims already in December. Following this Greece declares that it will consider Turkey a safe third country from 1 January 2016.
  3. Turkey and Greece, with support from others (Frontex, the European Asylum Support Office and other EU countries) prepare logistically for Greece to send back refugees to Turkey after 1 January 2016.
  4. Germany, Austria, Sweden, the Netherlands, France and other countries in a coalition of the willing commit to take large contingents of Syrian refugees directly from Turkey. The process of identifying refugee families will begin on 1 January 2016. The first refugees will leave Turkey in parallel to the first readmissions from Greece in early 2016.
  5. If this readmission to Turkey proceeds as planned, the Justice and Home Affairs Council and the European Parliament will vote in March in favour of lifting the visa requirement for Turkish citizens. The decision becomes effective on 1 April 2016.
  6. The EU and Turkey immediately conduct a joint needs assessment to provide assistance to the Syrian refugees in Turkey, with a focus on ensuring education for all school-age children (currently 500,000 out of 700,000 Syrian school-age children do not go to school). They identify the number of teachers needed, where they can be found, which buildings to use for classes, which equipment and textbooks are necessary, and how much all of this will cost. EU assistance will be visible to the Turkish public. In parallel Turkey will propose a gradual opening of the labour market to Syrians who enjoy protection in Turkey.

 

[1]             European Commission, Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap, 20 October 2014.

[2]             Data provided to ESI by the Hellenic Police.

[3]             European Commission press release, State of Play: Measures to Address the Refugee Crisis, Member States’ financial pledges since 23 September 2015, communicated as of 27 November 2015.

[4]             European Commission press release, EU-Turkey Cooperation: A €3 billion Refugee Facility for Turkey, 24 November 2015.

Interview with Gerald Knaus on "Quer". Photo: ESI

Interview on refugee issue on German TV